Transfer innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych do praktyki przemysłowej w sektorze poszukiwawczo-eksploatacyjnym złóż węglowodorów
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nafta-Gaz (6pkt w roku publikacji)
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
11
Strony od-do
856-860
Numer tomu
74
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
poszukiwanie i wydobycie węglowodorów
współpraca jednostek przemysłowych i naukowych
innowacyjne rozwiązania
transfer technologii do przemysłu naftowego
angielski
hydrocarbon exploration and production
industry and science cooperation
innovative solutions
technology transfer in the petroleum industry
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule omówiono problemy, jakie występują w podjęciu partnerskiej i efektywnej współpracy pomiędzy przemysłem a jednostkami naukowymi. Zwrócono uwagę na częste preferowanie rozwiązań zagranicznych niż krajowych, na brak dostatecznego zainteresowania wdrażaniem nowych rozwiązań z uwagi na podwyższone ryzyko niepowodzenia, którym obarczane są prace naukowe, czy na wydłużaniu czasu, jaki upływa od wyboru oferty do podpisania umowy. Jako przykład dobrej współpracy podano Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG – PIB) oraz PGNiG S.A. Omówiono różne formy tego partnerstwa. Zwrócono uwagę na źródła finansowania prac naukowych i badawczo-rozwojowych w INiG – PIB podkreślając rolę przede wszystkim prac statutowych oraz zleceń przemysłowych stanowiących podstawę działania Instytutu. Przytoczone przykłady świadczą o tym, że dobra współpraca pomiędzy jednostkami przemysłowymi i naukowymi jest możliwa, z korzyścią dla obu stron.
Język
angielski
Treść
The article discusses the problems that occur in partnership and effective cooperation between industry and research facilities. Attention was drawn to frequent preference for foreign rather than domestic solutions, lack of sufficient interest in implementation of new solutions on account of increased risk of failure that the research work is charged with, or extended time between offer selection and signing the contract. The Oil and Gas Institute – National Research Institute (INiG – PIB) and PGNiG S.A. were set as examples of good cooperation. Also, various types of partnership were discussed. Sources of funding the research and developmental work in INiG – PIB were pointed out, emphasizing mostly the role of statutory work and industrial commissions which are fundamental for the Institute. The examples above prove that good cooperation between industry and science is possible and is advantageous for both parties.
Cechy publikacji
Artykuł przeglądowy
Inne
System-identifier
PX-5c29cb70d5de45e293eb0991
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych