Nowe technologie w turystyce: przejście od map analogowych do map cyfrowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Folia Turistica (11pkt w roku publikacji)
ISSN
0867-3888
EISSN
2353-5962
Wydawca
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
13-40
Numer tomu
48
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2.00
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
mapa analogowa
mapa cyfrowa
GIS
turystyka
en
analogue map
digital map
GIS
tourism.
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Cel. W artykule poruszono tematykę nowych technologii w turystyce, zwłaszcza problem wypierania map analogowych przez różnego rodzaju mapy cyfrowe, tj. aplikacje webGIS, geowyszukiwarki, geoportale, aplikacje zawierające mapy turystyczne, aplikacje mobilne zawierające interaktywne mapy. Podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie mamy do czynienia ze zmierzchem tradycyjnej kartografii turystycznej, czy też mapy analogowe nadal są potrzebne i wykorzystywane. Podjęto także temat znaczenia rewolucji geoprzestrzennej, tj. wykorzystania cyfrowej informacji przestrzennej i technologii GIS na różnych etapach aktywności związanej z wyjazdem turystycznym. Metoda. Przedstawiono dyskusję dotyczącą roli map w turystyce. Dokonano oceny wad i zalet map cyfrowych zarówno komputerowych, jak i mobilnych w kontekście ich wykorzystania przez turystę. Wyniki. Podjęte rozważania pozwoliły wysunąć wniosek, iż mimo wyraźnego spadku sprzedaży przewodników turystycznych i map turystycznych, powszechnej dostępności na rynku różnego rodzaju aplikacji komputerowych i mobilnych, próbujących zastąpić materiały drukowane, nie można powiedzieć, że obserwujemy zmierzch tradycyjnej kartografii turystycznej. Ograniczenia badań i wnioskowania. Przedstawione w artykule tezy wymagają empirycznego potwierdzenia na większej liczbie przykładów. Chociaż są badania opisujące zalety i wady omówionych w tekście środków przekazu kartograficznego, to jednak prowadzenia badań na niewielkich próbach i występowanie bardzo różnych uwarunkowań sprawia, iż mają one ciągle charakter przyczynkowy. Implikacje praktyczne. Konkluzje z artykułu stanowią bazę dalszych badań dotyczących wykorzystania map cyfrowych i aplikacji mapowych w turystyce i ich użyteczności na każdym etapie podróży. Oryginalność.Oryginalność artykułu sprowadza się do dwóch kwestii. Po pierwsze, w polskiej literaturze przedmiotu stosunkowo mało autorów konfrontuje zalety i wady map analogowych versus mapy cyfrowe. Po drugie, opublikowane dotychczas na ten temat teksty w znikomym stopniu zwracają uwagę na powyższy problem w kontekście specyfiki map przeznaczonych dla turystów oraz innych map przez nich wykorzystywanych.
Język
en
Treść
Purpose. The article discusses the subject of new technologies in tourism, especially the issue of replacing analogue maps with various types of digital ones - webGIS applications, geo-search engines, geoportals, applications containing tourist maps and mobile applications containing interactive maps. The research aimed to find an answer to the question whether we are actually dealing with the dusk of traditional tourism cartography, or if analogue maps are still needed and used. The issue regarding the impact of the geospatial revolution on subsequent stages of activity related to the preparation and completion of a tourist trip/journey was also discussed. Method. A discussion was presented on the role of maps in tourism. The advantages and disadvantages of digital maps, both computer and mobile ones, were evaluated within the context of their use by tourists. Findings. These considerations allowed the conclusion that despite the clear decline in the sales of tourist guides and tourist maps, the widespread availability of various types of computer and mobile applications on the market, it cannot be that we are witnessing the dusk of traditional tourism cartography trying to replace printed materials. Research and conclusions limitations. The theses presented in the article require empirical confirmation on the basis of a larger number of examples. Although the work discusses the advantages and disadvantages of cartographic media within the context of their suitability for tourism, however, conducting research on small trials and the occurrence of very different conditions makes them be contributing in nature. Practical implications. The conclusions from the article form the basis for further research on the use of digital maps and mapping applications in tourism and their usefulness at every stage of a journey. Originality. The originality of the article comes down to two issues. First of all, in the Polish literature on this subject, relatively few authors confront the advantages and disadvantages of analogue maps versus digital ones. Secondly, the texts that have been published on this subject so far draw attention to the above-mentioned problem within the context of the specificity of maps intended for tourists and other maps used by them, only to a negligible extent.
Cechy publikacji
Ekonomia
Nauki o kulturze fizycznej
Economics
Physical education
discipline:Geografia
discipline:Geography
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:896725
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych