The comparison between the results of treatment of patients after ACL reconstruction using double-folded semitendinosus and gracilis tendons and quadruple-folded semitendinosus tendon
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT (7pkt w roku publikacji)
ISSN
2391-8306
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
107-119
Numer tomu
7
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Pozostali autorzy
+ 7
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Wstęp. Uszkodzenia stawu kolanowego stanowią istotny problem kliniczny w związku z wieloma trudnościami w diagnostyce, leczeniu oraz rehabilitacji pacjentów. Do najczęstszych patologii należą uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego (ACL), które stanowią około 90 procent wszystkich urazów. Wyróżnia się cztery podstawowe mechanizmy urazów ACL, jednak najczęstszym jest nagły przeprost i rotacja wewnętrzna podudzia poza fizjologiczny zakres ruchów. Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego u aktywnych i młodych osób jest bezdyskusyjnym wskazaniem do rekonstrukcji operacyjnej – jej zaniechanie prowadzi nieuchronnie do uszkodzenia kolejnych elementów stawu kolanowego, w tym łąkotek oraz rozwinięcia choroby zwyrodnieniowej stawu. Wybór metody postępowania operacyjnego dalej jest kwestią dyskusyjną. Cel pracy. Celem badania było porównanie odległych wyników leczenia chorych po rekonstrukcji ACL z wykorzystaniem techniki podwójnie złożonych ścięgien mięśni półścięgnistego oraz smukłego i techniki poczwórnie złożonego ścięgna mięśnia półścięgnistego. Materiał i metoda badań. Retrospektywne badanie składało się z dwóch etapów. Wzięto pod uwagę wyniki ankiety dotyczącej opinii o sprawności kolana po rekonstrukcji, rozsyłanej do pacjentów drogą pocztową oraz analizowano zapisy z kart operacyjnych. W badaniu przeanalizowano przypadki 46 pacjentów w wieku od 19 do 59 lat, hospitalizowanych w Klinice Ortopedii i Traumatologii SPSK4 w Lublinie. Wyniki badań. W celu lepszej wizualizacji wyników pacjenci zostali podzieleni na cztery grupy, w zależności od wyników oceny w skali KOOS. Wykazano statystycznie istotne, przemawiające na korzyść techniki podwójnie złożonych ścięgien mięśni półścięgnistego oraz smukłego, różnice pomiędzy rodzajem przeszczepu wykonanego podczas operacji a oceną stanu pacjenta w dwóch kategoriach: obecności i nasilenia bólu oraz specyficznych objawów. Wynik nieistotny statystycznie został uzyskany dla parametrów: możliwość czynnego uprawiania sportu, wpływ na czynności życia codziennego i ogólna jakość życia. Wnioski. Odnaleziono związek pomiędzy wykorzystaną techniką a odczuwaniem przez pacjenta dolegliwości bólowych oraz specyficznych objawów. Pacjenci poddani operacji techniką podwójnie złożonych ścięgien mięśni półścięgnistego oraz smukłego odczuwali mniejsze dolegliwości
Język
EN
Treść
Introduction. Injuries of knee are considered as a significant clinical issue according to difficulties in diagnostics, therapy and rehabilitation of patients. One of the most common pathologies are injuries of anterior cruciate ligament (ACL), which represent around 90% of all damages. There are four basic mechanisms of ACL injury, but the most common are sudden hyperextension and internal rotation of the lower leg outside the physiological range of movements. Breaking of ACL in young and active people is undisputable indication for surgery – failure to do so leads to further damages of menisci and to osteoarthritis. Purpose of research. The aim of this study was to compare the long-term outcomes of ACL reconstruction with the use of the technique of double-folded tendons of semitendinosus and gracilis musles and quadruple-folded tendon of semitendinosus muscle. Materials and methods. A retrospective study consisted of two stages. The results of the post-reconstructive knee rehabilitation opinion survey and postoperative records were analyzed. The study examined 46 patients aged 19-59 years, hospitalized in the Department of Orthopedics and Traumatology SPSK4 in Lublin. Results. In order to better visualize the results, the patients were divided into four groups, depending on the KOOS score. Statistically significant, in favor of double-folded tendons of semitendinosus and gracilis muscles, were patient’s assessments of the condition in two categories: presence and severity of pain and specific symptoms. The statistically insignificant result was obtained for the parameters: the possibility of active sports, the effects on daily activities and the general quality of life. Conclusions. The relationship between the technique used and the patient experiencing pain and specific symptoms was found. Patients undergoing surgery using double-folded semitendinosus and gracilis muscles experienced lesser symptoms.
Inne
System-identifier
27463
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych