Badanie wpływu stężenia CO2 oraz strumienia gazu zasilającego na stopień odzysku i stężenie CO2 w produkcie metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej VPSA
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Energetyka
ISSN
0013-7294
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Zakład Wydawniczy Energetyka
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
46-47
Numer tomu
nr 1 (739)
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
CO2 capture adsorbtion method
VPSA swing adsorbtion method
pl
adsorpcyjna metoda wychwytu CO2
metoda adsorpcji zmiennociśnieniowej VPSA
Streszczenia
Język
en
Treść
Emission of greenhouse gases caused by human activity has been one of the most common problems of today’s world during the last years. Special attention is paid to the carbon dioxide coming from fossil fuels combustion. Directives implemented by the European Parliament leave no doubt that methods of emission reduction of this gas should be searched not only in energy industry but also in industrial sectors like refining, cement, chemical and other industries. In order to meet requirements concerning reduction of greenhouse gases emission Częstochowa Technical University proposed a CO2 capture adsorbtion method and, more specifically, the Vacuum-Pressure Swing Adsorption (VPSA) method. The CO2 separating material is a solid sorbent adsorbing CO2 in its pores and the gas is subsequently removed from the pores with the use of vacuum method. First investigation results in energy sector proved to be promising as they allowed to achieve CO2 concentration in the product on the level of 95% and the recovery rate of up to 90%. The achieved values depend of course on the type of sorbent used (activated carbon, zeolite, molecular sieve etc.), concentration of incoming gas (different for every industrial sector), stream of the feed gas and other process parameters (e.g. temperature, pressure) or configurations (application of recirculation, rinse gas). The obtained results have been presented in the form of graphs. Investigations were conducted at a fixed time of every process stage, at a constant adsorbion pressure as well as with different values of feed gas stream (3 m3/h and 4 m3/h) and different CO2 concentrations. CO2 contents in flue gases emitted by various industrial sectors was established on basis of technical literature data. The research was conducted at Częstochowa Technical University in its Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych with the use of a 4-column VPSA installation.
Język
pl
Treść
Emisja gazów cieplarnianych spowodowana działalnością człowieka jest jednym z najbardziej powszechnych problemów współczesnego świata w ostatnich latach. Szczególną uwagę zwraca się na ditlenek węgla, pochodzący ze spalania paliw kopalnych. Dyrektywy wprowadzone przez Parlament Europejski nie pozostawiają złudzeń, iż należy szukać sposobów na ograniczenie emisji tego gazu nie tylko w energetyce, ale i w innych sektorach takich jak przemysł rafineryjny, cementowy, chemiczny itd. Wychodząc naprzeciw wymaganiom dotyczącym redukcji emisji gazów cieplarnianych, Politechnika Częstochowska zaproponowała adsorpcyjną metodę wychwytu CO2, a konkretnie metodę adsorpcji zmiennociśnieniowej z zastosowaniem próżni – VPSA (Vacuum-Pressure Swing Adsorption). Materiałem separującym ditlenek węgla jest stały sorbent, który w swoich porach adsorbuje CO2, a ten jest następnie usuwany próżniowo. Pierwsze wyniki badań w sektorze energetycznym okazały się obiecujące, gdyż pozwoliły uzyskać stężenie ditlenku węgla w produkcie na poziomie 95% oraz stopień odzysku dochodzący do 90%. Osiągane wartości zależą od: rodzaju zastosowanego sorbentu (węgiel aktywny, zeolit, sito molekularne itp.), stężenia gazu wlotowego (różne dla każdego sektora przemysłu), strumienia gazu zasilającego oraz innych parametrów procesowych (np. temperatury, ciśnienia) czy też konfiguracji (zastosowanie recyrkulacji, gazu płuczącego). Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci wykresów. Badania przeprowadzono przy stałym czasie poszczególnych etapów procesu, przy stałym ciśnieniu adsorpcji oraz różnych wartościach strumienia gazu zasilającego (3 m3/h i 4 m3/h) i różnych stężeniach CO2. Zawartość ditlenku węgla w gazach spalinowych emitowanych przez różne sektory przemysłowe została ustalona na podstawie danych literaturowych. Badania przeprowadzono w Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej przy użyciu czterokolumnowej instalacji VPSA.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
51459