Business Analytics of Enterprises in Terms of Strategy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Polish Journal of Management Studies (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-7452
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
67-77
Numer tomu
Vol.16, nr 1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
decision support
business analytics
business intelligence
strategic management
analytical competition
pl
analityka biznesowa
inteligencja biznesowa
zarządzanie strategiczne
wspomaganie decyzji
konkurencja analityczna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper is devoted to the problem of strategic business analytics. The aim of the study is to show business analytics supporting the construction and development of the company development strategy. In order to achieve the assumed goal there has been applied the method of critical analysis of the domestic and foreign literature in the field of business analytics of enterprises domestically and worldwide. In the paper, there have been identified the factors for the use of business analytics. Three priority factors which are the arguments for the application of business analytics in management processes and enterprise development strategies are: speed/ease of deployment (68% of indications), ease of use for business users (65% of indications) and self-service and data discovery tools (61% of indications). Moreover, managers of enterprises with the best economic and financial results, achieving return on assets (ROA) of more than 10%, almost agreeably (90% of indications) claim that analytical tools are necessary for the proper implementation of the strategy and the achievement of increasingly higher economic and financial results. The value of the paper consists in showing a new trend in the development of business analytics, which is to support the process of strategic management and analytical competition.
Język
pl
Treść
Artykuł poświęcono problematyce strategicznej analityce biznesowej. Celem opracowania jest ukazanie roli analityki biznesowej wspomagającej budowę i realizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć założony cel zastosowano metodę krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej z zakresu analityki biznesowej oraz przedstawiono badania empiryczne z zakresu stosowania analityki biznesowej przedsiębiorstw na świecie i w kraju. W artykule zidentyfikowano czynniki przemawiające za stosowaniem analityki biznesowej. Trzy priorytetowe czynniki, które przemawiają za stosowaniem analityki biznesowej w procesach zarządzania i strategiach rozwoju przedsiębiorstw to: szybkość i łatwość wdrożenia (68% wskazań), łatwość obsługi przez użytkowników biznesowych (65% wskazań), samoobsługa i wykrywanie danych (61% wskazań). Co więcej, menedżerowie przedsiębiorstw o najlepszych wynikach ekonomiczno-finansowych, osiągających stopę zwrotu kapitału całkowitego (ROA) wyższą niż 10%, prawie zgodnie (90% wskazań) twierdzą, że narzędzia analityczne są niezbędne do właściwej realizacji strategii i osiągania coraz wyższych wyników ekonomiczno-finansowych Wartość artykułu polega na ukazaniu nowej tendencji w rozwoju analityki biznesowej, jaką jest wspomaganie procesu zarządzania strategicznego i konkurencji analitycznej.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
56680
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych