Analiza mikrostruktury różnoimiennych złączy spawanych stali TP347HFG oraz T91 po długotrwałej eksploatacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-65932-39-6
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza mikrostruktury różnoimiennych złączy spawanych stali TP347HFG oraz T91 po długotrwałej eksploatacji
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
38-54
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.94
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
microstructure
welded joint
TP347HFG steel
pl
mikrostruktura
stal T91
złącze spawane
stal TP347HFG
Streszczenia
Język
en
Treść
The tests were performed on the samples taken from sections of the pipes serviced for 41914h at the temperature of 575°C and steam pressure of 28,2MPa. The area of the performed metal science research was the dissimilar welded joints of austenitic TP347HFG steel and martensitic T91 steel. The tests included: the non-destructive tests (VT – visual ones and PT – penetration ones); the destructive tests including – the analysis of chemical composition, the macro- and microscopic tests (optical microscopy – OM, scanning electron microscopy – SEM) and the tests of mechanical properties (the measurement of hardness by the Vickers method). The non-destructive tests and the macroscopic observations confirmed the lack of any welding imperfections, which allowed qualifying these joints as the "B" quality class according to the standard requirements. The microstructural tests of the heat-affected zone (HAZ) of TP347HFG steel revealed the occurrence of one area that was characterised by a fine-grained austenitic structure with numerous carbide eutectics and precipitates on the boundaries of grains – probably the M23C6 carbides. In the HAZ microstructure of T91 steel basically two areas can be distinguished. One of them is the area of overheating that occurs directly behind the weld line, characterised by a fine-grained microstructure with numerous precipitates of diverse size. The second area is the normalization zone appearing with a fine-grained structure of a significant degree of degradation.
Język
pl
Treść
Materiałem badawczym były próbki pobrane z wycinków rur długotrwale eksploatowanych przez 41914 h w temperaturze 575°C i przy ciśnieniu pary 28,2 MPa. Obszarem przeprowadzonych badań metalo-znawczych były różnoimienne złącza spawane ze stali austenitycznej TP347HFG i martenzytycznej T91. Przeprowadzone badania obejmowały: badania nieniszczące (VT – wizualne oraz PT – penetracyjne); badania niszczące w tym – analiza składu chemicznego, badania makro- i mikroskopowe (mikroskopia optyczna OM, skaningowa mikroskopia elektronowa SEM) oraz badania właściwości mechanicznych (pomiar twardości metodą Vickers’a). Badania nieniszczące oraz obserwacje makroskopowe potwierdziły brak niezgodności spawalniczych, co pozwoliło zakwalifikować te złącza do klasy jakości „B” zgodnie z wymaganiami normatywnymi. Badania mikrostrukturalne strefy wpływu ciepła (SWC) stali TP347HFG ujawniły występowanie jednego obszaru, który charakteryzował się gruboziarnistą strukturą austenityczną z licznymi eutektykami węglikowymi oraz wydzieleniami na granicach ziaren – prawdopodobnie węglikami M23C6. W mikrostrukturze SWC stali T91 można zasadniczo wyróżnić dwa obszary. Jednym z nich to obszar przegrzania występujący bezpośrednio za linią wtopienia, charakteryzujący się gruboziarnistą strukturą z licznymi o zróżnicowanej wielkości wydzieleniami. Drugi obszar – to strefa normalizacji objawiająca się drobnoziarnistą strukturą o znacznym stopniu degradacji.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
59212