A Grey-Based Decision-Making Approach to the Improvement of OHS Management System
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Polish Journal of Management Studies (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-7452
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
389-402
Numer tomu
Vol.18, nr 1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
enterprises
management system
OHS
MCDM
Grey theory
pl
przedsiębiorstwa
BHP
system zarządzania
wielokryterialne podejmowanie decyzji
teoria szarych systemów
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The objective of this paper is to present and verify the approach, using which it is possible to rank management system elements according to the decision-making criteria adopted by decision-makers, in order to reduce incoherence levels within the frameworks of the decision-making process concerning targeting of the system improvement measures. This approach makes use of the grey systems concept and properties of grey numbers. The following three cost-based parameters were used as assessment criteria of the particular elements of the system in terms of improvements: meeting requirements, performance costs, and performance time. This approach was verified in a furniture manufacturing company, based upon the work health and safety management system according to PN-N 18001, which was in place in this company. By using the proposed approach, it was possible to rank all the assessed elements of the system, and to identify those elements that could be improved in the first sequence, taking into account the adopted assessment criteria. This paper makes up for shortages in using the grey system theory to improve work health and safety management systems, and constitutes an original application of this concept in the area of work health and safety management systems. The approach presented herein may constitute a significant tool of improving not only health and safety management systems, but also other management systems as well.
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest przedstawienie i zweryfikowanie podejścia za pomocą, którego można uporządkować elementy systemu zarządzania według przyjętych przez decydentów kryteriów decyzyjnych, co pozwoli na zmniejszenie niespójności w ramach podejmowania decyzji o ukierunkowaniu działań doskonalących system. W podejściu wykorzystano koncepcję szarych systemów oraz właściwości szarych liczb. Jako kryteria oceny, poszczególnych elementów systemu pod kątem doskonalenia, wykorzystano trzy parametry o charakterze kosztowym: spełnienie wymagań, koszty realizacji oraz czas realizacji. Podejście zostało zweryfikowane w firmie z branży produkcji mebli, na bazie funkcjonującego w tym przedsiębiorstwie systemu zarządzania bhp wg PN-N 18001. Wykorzystanie zaproponowanego podejścia umożliwiło uszeregowanie wszystkich elementów ocenianego systemu oraz zidentyfikowanie tych, które można udoskonalić w pierwszej kolejności, uwzględniając przyjęte kryteria oceny. Niniejszy artykuł uzupełnia braki w zakresie wykorzystania teorii szarych systemów do doskonalenia systemów zarządzania bhp i stanowi oryginalne zastosowanie tej koncepcji w ramach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zaprezentowane podejście może stanowić istotne narzędzie w ramach doskonalenia systemów zarządzania, nie tylko dedykowanych bhp.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
60266
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych