Global approach to operations management of railway transport devices in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Książka
Tytuł książki
Globalization and its socio-economic consequences
Data publikacji
2018
ISBN
9788081542497
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Global approach to operations management of railway transport devices in Poland
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
1162-1170
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.70
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
en
railway transport
management
decisions
operation process
safety
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Globalization and Its Socio-Economic Consequence 2018
Nazwa konferencji
Globalization and Its Socio-Economic Consequences - 18th International Scientific Conference 2018
Początek konferencji
2018-10-10
Koniec konferencji
2018-10-11
Lokalizacja konferencji
Zilina
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The increasing requirements for traffic safety in the railway transport cause that the issue of rational decision making in the management of applied devices operation process become more and more important. The management includes activities necessary for the effective implementation of the operation process and also the ability to the action purpose clarification, the necessary resources preparation, the work plan arrangement and control of their implementation. The implementation each of the indicated functions requires a decision making from a human. The most difficult operational decisions that take into account safety requirements in the railway transport system are those that need to be taken with information considering technical condition of the system facilities as well as the possibility to implementation of maintenance and reparation activities. This is the reason why the exploitation strategies including planning of devices servicing which are used in the railway applications and emergency procedures are so much important. The implementation of tasks in the railway transport system requires the effective management mainly of the operation devices intended for the safe train traffic control. The operation of these devices in the polish railway system is carried out in accordance with the cyclical service strategy. The length of periods between successive services are fixed regardless of devices operating time. Much more beneficial effects can be obtained in the railway transport system applying the usage strategy according to the technical condition. In this strategy, high operational reliability of the railway devices is required for the human safety
Język
pl
Treść
Rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu w transporcie kolejowym sprawiają, że coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia racjonalnego podejmowania decyzji w zarządzaniu procesem eksploatacji stosowanych urządzeń. Zarządzanie obejmuje działania konieczne dla efektywnej realizacji procesu eksploatacji i obejmuje umiejętności jednoznacznego sprecyzowania celu działania, przygotowanie potrzebnych zasobów, ułożenie planu prac oraz kontrolę przebiegu ich realizacji. Realizacja każdej z wymienionych funkcji wymaga od człowieka podejmowania decyzji. Najtrudniejszymi decyzjami eksploatacyjnymi uwzględniającymi wymagania bezpieczeństwa w systemie transportu kolejowego są te, które należy podjąć dysponując z jednej strony informacjami o stanie technicznym obiektów systemu, z drugiej zaś możliwościami realizacji czynności obsługowo-naprawczych. Dlatego dużego znaczenia nabierają strategie eksploatacyjne uwzględniające planowanie obsług urządzeń wykorzystywanych w aplikacjach kolejowych oraz metod postępowania w sytuacjach awaryjnych. Realizacja zadań w systemie transportu kolejowego wymaga efektywnego zarządzania eksploatacją przede wszystkim urządzeń przeznaczonych do bezpiecznego sterowania ruchem pociągów. Eksploatacja tych urządzeń w kolejnictwie polskim jest realizowana zgodnie ze strategią obsług cyklicznych. Długości okresów między kolejnymi obsługami są stałe niezależnie od czasu eksploatacji urządzeń. Znacznie korzystniejsze efekty można uzyskać w systemie transportu kolejowego stosując strategię eksploatacji wg stanu technicznego. W strategii tej ze względu na bezpieczeństwo ludzi wymagana jest wysoka niezawodność działania urządzeń kolejowych.
Cechy publikacji
discipline:Transport
discipline:Transport
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:898371