Properties of branched polyurethanes modified by structure changing
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
TOWAROZNAWCZE PROBLEMY JAKOŚCI. POLISH JOURNAL OF COMMODITY SCIENCE (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1733-747X
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego ; Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4 (57)
Strony od-do
56-64
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
EN
branched polyurethanes
modification
structure
properties
PL
poliuretany rozgałęzione
modyfikacja
struktura
właściwości
Streszczenia
Język
EN
Treść
Branched polyurethanes with long said chains are one of polymer groups characterized with high solubility, low viscosities, increased swelling and better elasticity than linear ones. Dependently on amount of branching points these properties can change. Tendency of polyurethanes to hydrogen bonding and connected with this different crystallinity strongly influence on mentioned properties. Polyurethanes, based on the same substrates but with their different ratio, were synthesized and investigated. They were obtained via two-stage method. Soft segments were built with blend of two oligomeric diols: synthetic amorphous poly([R,S]-3-hydroxybutyrate) and polycaprolactonediol, and trifunctional polycaprolactonetriol. Hard segments were result of synthesis of 4,4’-methylene dicyclohexyl diisocyanate and 1,4-butanediol. Thermal properties, density, hardness, and water and oil sorption of obtained branched polyurethanes were estimated. It was concluded that increasing branching points decreased crystallinity of polyurethane and increased its water sorption. While increasing the amount of hydrophobic polycaprolactone chains in polyurethane structure has increased the sorption of vegetable oil. And increasing of molar ratio of NCO:OH in prepolymer increased crystallinity of soft segments and hardness of sample. Results of investigation indicated that via changing structure of branched polyurethanes material with different sorption and physicochemical properties could be obtained.
Język
PL
Treść
Streszczenie Rozgałęzione poliuretany o długich łańcuchach są jedną z grup polimerowych charakteryzujących się wysoką rozpuszczalnością, niską lepkością, zwiększonym pęcznieniem i lepszą elastycznością niż poliuretany liniowe. W zależności od liczby punktów rozgałęzień właściwości te ulegają zmianie. Tendencja poliuretanów do tworzenia wiązań wodorowych i związana z tym różna krystaliczność silnie wpływają na wspomniane właściwości. Poliuretany, oparte na tych samych substratach, ale o innym stosunku, zostały zsyntetyzowane i zbadane. Uzyskano je metodą dwustopniową. Segmenty giętki zbudowano z mieszanki dwóch oligomerycznych dioli – syntetycznego amorficznego poli([R,S]-3-hydroksymaślanu) i polikaprolaktonodiolu i trzyfunkcyjnego polikaprolaktonotriolu. Twarde segmenty były wynikiem syntezy 4,4'-dicykloheksylodiizocyjanianu metylu i 1,4-butanodiolu. Oceniono właściwości termiczne, gęstość, twardość oraz sorpcję wody i oleju dla otrzymanych rozgałęzionych poliuretanów. Stwierdzono, że wzrost ilości punktów rozgałęziania obniżyły krystaliczność poliuretanu i zwiększyły jego sorpcję wody. Natomiast zwiększenie ilości hydrofobowych łańcuchów polikaprolaktonu w strukturze poliuretanu zwiększyło sorpcję oleju roślinnego. Zaś zwiększenie stosunku molowego NCO:OH w prepolimerze zwiększyło krystaliczność segmentów giętkich i twardość próbki. Wyniki badań wykazały, że dzięki zmianie struktury rozgałęzionych poliuretanów można uzyskać materiał o różnych właściwościach sorpcyjnych i fizykochemicznych.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
article_2540_521
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych