Szatan, demony, zwiedzenie... Stosunek do przypadku, przesądu oraz myślenia magicznego w modelu uzdrowienia założyciela Vineyard Fellowship Johna Wimbera. Na marginesie antymagicznego podejścia protestanckiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Ślepy los, traf, przypadek : o wpływie przeznaczenia na rzeczy i ludzkie sprawy
Data publikacji
2018
ISBN
Wydawca
Uniwersytet Opolski
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Szatan, demony, zwiedzenie... Stosunek do przypadku, przesądu oraz myślenia magicznego w modelu uzdrowienia założyciela Vineyard Fellowship Johna Wimbera. Na marginesie antymagicznego podejścia protestanckiego
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
43-63
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Boże uzdrowienie
cudowne uzdrawianie
myślenie magiczne
przypadek — stosunek judaizmu
protestantyzmu
uzdrawianie nadprzyrodzone
uzdrawianie przez wiarę
Vineyard Church
John Wimber
en
divine healing
faith healing
magical thinking
coincidence – attitude of Judaism and Protestantism
miracle healing
supernatural healing
Vineyard Church
John Wimber
Streszczenia
Język
pl
Treść
Protestantyzm podjął stanowisko Synagogi w sprawie stosunku do przejawów mentalności/świadomości magicznej. Choć stanowisko to było zróżnicowane i niejednorodne w różnych okresach, poreformacyjna lektura tekstu biblijnego skonceptualizowała problem na podstawie ostatniej redakcji tekstu już silnie scentralizowanego kultu. Na to nałożyło się również zerwanie z katolicyzmem, a zatem odrzucenie rytualizmu i wszelkich przejawów, które zostały zdefiniowane jako magiczne. Wytworzyło to w ewangelikalizmie sytuację, która wymaga od wiernych weryfikacji własnych ujęć teoretycznych i praktyki, co ukazane zostało na przykładzie modelu uzdrowienia Johna Wimbera, twórcy Kościoła Vineyard.
Język
en
Treść
Protestantism took the standpoint of the Synagogue, regarding attitudes towards manifestations of magical mentality/consciousness. Although the position was varied and heterogeneous at different times, the reformational reading of the biblical text conceptualized the problem on the basis of the last editorial of the already highly centralized cult. This was also compounded by the break with Catholicism, and therefore the rejection of ritualism and all manifestations that were defined as magical. This created a situation in Evangelicalism, which requires believers to verify their own theoretical approaches and practices, as illustrated by the example of the healing model of John Wimber, the creator of the Vineyard Church.
Cechy publikacji
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:879448