Quantitative methods for the evaluation of institutional work performance based on the example of cleaning services market in Russia and in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Economic and Regional Studies (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-3725
EISSN
2451-182X
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
3
Strony od-do
119-128
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
productivity
work
institutions
human capital
opportunism
quantitative analysis
pl
produktywność
praca
instytucje
kapitał ludzki
oportunizm
analiza ilościowa
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The article compares cleaning services markets in Warsaw and Moscow. The productivity of work is the subject of the research, but not in the traditional neoclassical interpretation, but within the institutional economy. The aim of the article is to show new ways of analyzing work productivity using institutional methodology. Materials and methods: The article uses a conventional method, which is a combination of institutional and neoclassical methodology. It covers sociological research tools and statistical methods of data processing used for quantitative analysis as part of the institutional approach. Results: Similar parameters of human capital indicators were obtained in the employees of both markets. The indicators of opportunism in the representatives of the employees of the Moscow market are much higher, which significantly reduces the quantitative values of the institutional work productivity in Eastern markets. Conclusions: In order to increase institutional work productivity in Eastern European markets (Russia) and to reduce opportunistic behavior of transaction participants, it is necessary to modernize institutional environment in these countries.
Język
polski
Treść
Przedmiot i cel pracy: Artykuł porównuje rynki usług porządkowych w Warszawie i Moskwie. Przedmiotem badań jest wydajność pracy, lecz nie w tradycyjnej interpretacji neoklasycznej, a w ramach gospodarki instytucjonalnej. Celem artykułu jest pokazanie nowych sposobów analizowania wydajności pracy za pomocą metodologii instytucjonalnej. Materiały i metody: W artykule zastosowano konwencjonalną metodę, która jest kombinacją metodologii instytucjonalnej i neoklasycznej. Obejmuje ona socjologiczne narzędzia badawcze i metody statystyczne przetwarzania danych wykorzystywane do analizy ilościowej w ramach podejścia instytucjonalnego. Wyniki: Uzyskano podobne parametry wskaźników kapitału ludzkiego u pracowników obu rynków. Wskaźniki oportunizmu u przedstawicieli pracowników rynku moskiewskiego są znacznie wyższe, co w znacznym stopniu obniża ilościowe wartości instytucjonalnej wydajności pracy na rynkach wschodnich. Wnioski: Aby zwiększyć instytucjonalną wydajność pracy na rynkach Europy Wschodniej (Rosja) oraz ograniczyć oportunistyczne zachowanie uczestników transakcji konieczne jest zmodernizowanie środowiska instytucjonalnego w tych państwach.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000036286
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych