W cieniu zbrodni katyńskiej. Polscy jeńcy wojenni ocalali z obozów specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie = In the shade of the Katyń crime. Polish war prisoners saved from NKVD special camps in Kozielsk, Starobielsk and Ostaszków
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
DOCTRINA. STUDIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1730-0274
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
129-146
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,90
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Egzekucja polskich oficerów w Katyniu
Jeńcy wojenni
Obóz jeniecki Kozielsk
Obóz jeniecki Ostaszków
Obóz jeniecki Starobielsk
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Nasza wiedza o zbrodni katyńskiej jest już spora, to jednak jesz cze wiele spraw budzi wątpliwości i wymaga wyjaśnienia. Jedną z takich kwestii jest wyselekcjonowanie nielicznej grupy jeńców z trzech obozów specjalnych z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, którzy ocaleli z zagłady katyńskiej. Badacze problematyki katyńskiej, którzy ze zrozumiałych względów wiele miejsca i uwagi w swych dociekaniach poświęcali genezie zbrodni, rekonstrukcji przebiegu wydarzeń i losom zamordowanych, na marginesie pozostawiali kwestię ocalałych. Nie trzeba było tym samym szukać odpowiedzi na nader kłopotliwe i trudne pytanie: dlaczego nieliczni polscy jeńcy wojenni uratowali się od zagłady? Jakie były kryteria, wedle których trzyosobowe gremium, tzw. centralna trójka NKWD, zdecydowało o zachowaniu przy życiu niespełna 400 jeńców z obozów specjalnych? Do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku była to zapewne jedna z największych tajemnic zbrodni katyńskiej. Udostępnione wówczas dokumenty sowieckie dotyczące niespełna czterystu osób, które nie znalazły się listach śmierci, przynajmniej częściowo wyjaśniają zagadkę ich ocalenia. Wśród badaczy problematyki katyńskiej przeważa pogląd, że jedno z głównych kryteriów tej selekcji stanowiła przydatność uratowanych dla realizacji wojskowych i politycznych celów państwa radzieckiego.
Język
angielski
Treść
Although we have already gained a great deal of information about the Katyń crime, still many issues raise doubts and require further explanation. One of such matters is the selection of a small group of prisoners from three special camps, i.e. Kozielsk, Starobielsk and Ostaszkow, and their survival from the Katyń massacre. For obvious reasons, the historians researching the Katyń crime have devoted most of their attention to the genesis of the crime, reconstruction of the course of events and life stories of the executed, while the issue of the saved has been treated rather marginally. By adopting such an approach the researchers have avoided a rather difficult and troublesome question of why a small number of Polish prisoners of war (i.e. around 400) was salvaged and what the criteria of such a selection made by the so called “the central three” of NKVD were. Undoubtedly, until the 1990s this issue remained as one of the greatest mysteries of the Katyń massacre. At that time the soviet documents pertaining to the plight of those 400 prisoners who had not found themselves on the death list were revealed and at least partially they shed some light on this historical riddle. Among the Katyń crime researchers there prevails an opinion that one of the main criteria of the selection was usefulness of some of the prisoners for fulfilment of the Soviet state’s military and political goals.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0273002014840