Algorytmy preprocesingu badań wizyjnych uszkodzeń betonowych podkładów kolejowych. Preprocessing Algorithms of Vision Research Damage to Concrete Railway Sleepers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Informatyki (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Problemy Kolejnictwa (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0552-2145
EISSN
Wydawca
Instytut Kolejnictwa
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
180
Strony od-do
21-27, 93-99
Numer tomu
62
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
tor kolejowy
podkład betonowy
algorytmy przetwarzania obrazów
en
railway track
concrete sleeper
image processing algorithms
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono algorytmy preprocesingu wizyjnej metody wykrywania uszkodzeń betonowych podkładów kolejowych. Algorytmy te obejmują pozyskiwanie obrazów powierzchni podkładów, selekcję zarejestrowanych klatek zdjęć i przekształcanie za pomocą algorytmu Kanana i Cotrella obrazu kolorowego w monochromatyczny, w celu uzyskania jak największego kontrastu. Prostym sposobem jest segmentacja obrazów uszkodzeń podkładów przez progowanie, w celu ich binaryzacji, jednak wskazane są bardziej rozbudowane algorytmy. Następnie dokonuje się odszumiania obrazów z wykorzystaniem filtru medianowego i w dalszej kolejności wykonuje się operacje morfologiczne do ekstrakcji krawędzi uszkodzeń. Ponadto, wykorzystuje się obrazy tekstur powierzchni podkładów, usuwając je z treści wizyjnej. Jako kryterium wyboru algorytmu preprocesingu, przyjęto kształt histogramu obrazu i jego odchylenie standardowe. Tak przygotowane obrazy są podstawą dalszej oceny wielkości uszkodzeń (pęknięć i ubytków) oraz klasyfikacji podkładów betonowych.
Język
en
Treść
Th e paper presents algorithms for the preprocessing of the visual method of detecting damages of concrete railway sleepers. It starts with acquiring images of the surface of the sleepers, by selecting the recorded frames of the images. Then, the color image is transformed into monochrome, so as to obtain the highest contrast possible. Th e Kanan and Cottrell algorithms were used for this purpose. A simple way is to segment the damage images of the sleepers, by thresholding, in order to binarize them. However, more elaborate algorithms are recommended. For this purpose, images are denoted using a median fi lter and further morphological operations to extract the edge of damage. For this purpose, noise is removed from images using a median fi lter, and morphological operations are carried out, to extract the edge of damage. In addition, texture images of the surface of the sleepers are used, removing them from the visual content. As the criterion for selecting the preprocessing algorithm, the shape of the image histogram and its standard deviation were assumed. Such prepared images form the basis for further assessment of the size of damages (cracks and voids) and classifi cation of concrete sleepers.
Cechy publikacji
Telekomunikacja
Transport
Telecommunications
Transport
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Transport
discipline:Computer science – field of technical sciences
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:909889