Motywacja a motywowanie do pracy pracowników przedsiębiorstw hotelarskich w Poznaniu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Finansów i Bankowości (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Społeczne aspekty turystyki.
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-7986-229-0
Wydawca
Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Motywacja a motywowanie do pracy pracowników przedsiębiorstw hotelarskich w Poznaniu
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
23-37
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
motywacja do pracy
motywowanie do pracy
hotele
pracownicy
angielski
motivation to work
motivating to work
hotels
employees
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem pracy jest ocena motywacji do pracy pracowników poznańskich przedsiębiorstw hotelarskich oraz zidentyfikowanie związków pomiędzy motywacją do pracy a preferowanymi przez nich środkami motywowania do pracy. Badania sondażowe wykonano w dwunastu poznańskich przedsiębiorstwach hotelarskich na próbie 119 pracowników. Stwierdzono, że wśród badanych dominuje stan regulacji zewnętrznej motywowany przyczynami instrumentalnymi, głównie pieniędzmi. Oprócz tego duże znaczenie ma regulacja autonomiczna – motywacja wewnętrzna – związana z przyjemnością i satysfakcją wynikająca z pracy w przedsiębiorstwie hotelarskim. Większość badanych osób wykazała autonomiczną regulację zachowań, co świadczy o wysokim zaangażowaniu w wykonywaną pracę i silnej komplementarności z potrzebami organizacji. Poziom amotywacji w badanej grupie był bardzo niski. Stwierdzono, że wraz z wiekiem i stażem pracy, poziom motywacji do pracy maleje. Osoby o niskiej motywacji nie wyróżniają się preferencjami odnośnie do środków motywowania do pracy w stosunku do pozostałych osób. Ograniczenia tego opracowania polegają na małej próbie badawczej, która objęła tylko pracowników poznańskich hoteli. Implikacje praktyczne pracy polegają na sformułowanych rekomendacjach dla menedżerów badanych przedsiębiorstw w zakresie stosowanych środków motywowania do pracy.
Język
angielski
Treść
The aim of the work is to assess the motivation to work of Poznań hospitality enterprises employees and to identify relationships between motivation to work and the means of motivating employees preferred by them. Surveys were carried out in twelve Poznań hotels on a sample of 119 employees. It was found that the respondents dominate the state of external regulation motivated by instrumental reasons, mainly money. Apart from that, autonomous regulation plays an important role – internal motivation – connected with pleasure and satisfaction resulting from work in a hotel. Most of the respondents showed autonomous regulation of behaviour, which proves high commitment to the work performed and strong complementarity with the needs of the organization. The level of amotivation in the studied group was very low. It was found that with the age and seniority, the level of motivation to work decreased. People with low motivation do not stand out with preferences regarding work incentives in relation to other people. Limitations of work lies in a small research sample, which only included employees of Poznań hotels. The practical implications of the work consist in formulated recommendations for managers of the surveyed enterprises in terms of the means of motivating to work.
Inne
System-identifier
PX-5cde8790d5de99a645ab575b