Atrakcyjność turystyczna szlaku spacerowego Diana, Princess of Wales Memorial Walk w Londynie.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Turystyki i Rekreacji (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1730-7953
EISSN
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
100-112
Numer tomu
28
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Szlaki turystyczne
Turystyka piesza
Londyn (Wielka Brytania)
Atrakcyjność turystyczna
City break
en
Walking trail
Tourism
London
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Współczesna turystyka zachęca turystę do subiektywnego odkrywania przestrzeni, do poszukiwania wrażeń w codziennych miejscach pobytu mieszkańców. Taką okazję poznawania Londynu w bezpośrednim sąsiedztwie londyńczyków lubiących odpoczynek w parkach stwarza wędrówka trasą Diana, Princess of Wales Memorial Walk. Przestrzeń turystyczna płynnie łączy się tu z codziennym miejscem wypoczynku ludności tubylczej. Autorka postawiła sobie za cel dokonanie subiektywnej oceny wykorzystania Diana Walk do poznawania Londynu z małymi dziećmi do 10 lat. Dokonując oględzin infrastruktury rekreacyjnej oceniała ją pod kątem specyficznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do lat 10.
Język
en
Treść
Contemporary tourism encourages tourists to explore space in a subjective way, to search for impressions in the residents' everyday places of stay. This opportunity to explore London in the immediate vicinity of Londoners who like to relax in parks is created by a hike along the Diana route, the Princess of Wales Memorial Walk. The tourist space is seamlessly combined with the daily rest of local people. The author has set a goal to make a subjective assessment of the use of Diana Walk to learn about London with young children up to 10 years old. Inspecting the recreation infrastructure, she assessed it in terms of the specific needs of children in pre-school and school age up to the age of 10.
Cechy publikacji
Praca oryginalna
Inne
System-identifier
PX-5ce6c8aed5de9be2d87cd694