Poprawa obrazowania struktur podcechsztynskich na podstawie reprocessingu sejsmiki 2D w rejonie Pomorza Zachodniego
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
4
Strony od-do
195–204
Numer tomu
75
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
migracja poststack
prędkości składania
model prędkości
PPS
angielski
poststack migration
stacking velocities
velocity model
VSP
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki reprocessingu profili sejsmicznych 2D w rejonie Pomorza Zachodniego. Celem reprocessingu była poprawa obrazowania utworów i struktur podcechsztyńskich. Dotychczasowe wyniki przetwarzania sejsmicznego w zakresie tych utworów nie pozwalają na ich interpretację strukturalną (a tym bardziej facjalną), pomimo podejmowanych w tym celu wysiłków. Reprocessing wykonano w wersji migracji po składaniu (poststack) w oparciu o sekwencję przetwarzania opracowaną w Zakładzie Sejsmiki Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Do migracji po składaniu zastosowano pole prędkości składania oraz pole prędkości oparte o pomiary PPS. Zapis sejsmiczny, uzyskany na przetworzonym profilu, cechuje się lepszym odwzorowaniem budowy geologicznej w stosunku do wcześniejszego opracowania. Obraz sejsmiczny uzyskany w wyniku zastosowania pola prędkości do migracji po składaniu, opartego o pomiary PPS, wydaje się być lepszy w stosunku do obrazu sejsmicznego uzyskanego w wyniku zastosowania pola prędkości do migracji po składaniu. Niemniej jednak różnice są niewielkie. Uzyskany obecnie obraz sejsmiczny ukazuje więcej szczegółów budowy strukturalnej zwłaszcza w obrębie utworów permsko-mezozoicznych. W utworach podcechsztyńskich ta różnica nie jest tak wyraźna, ale pozwala na korelację niektórych elementów strukturalnych i tektonicznych, co nie było możliwe na wersji wcześniejszej. Główną przyczyną braku czytelnego i wiarygodnego obrazu strukturalnego w zapisie sejsmicznym dla utworów podcechsztyńskich wydaje się być brak poprawnego rozkładu prędkości w tych utworach, wynikający z niedostatecznej ilości danych. Niemniej jednak wyniki tej pracy pokazują, że nadal istnieje spory potencjał w zakresie reprocessingu archiwalnych profili sejsmicznych z badanego rejonu, a wysiłki poprawy obrazu sejsmicznego w obrębie utworów podcechsztyńskich powinny się koncentrować głównie na poprawnym odwzorowaniu pola prędkości w ich obrębie.
Język
angielski
Treść
This article presents the results of 2D seismic reprocessing in the West Pomerania region. The purpose of reprocessing was to improve the imaging of under-Zechstein formations and structures. The current results of seismic processing in this area do not allow for their structural (and more facial) interpretation, despite the efforts undertaken to this end. Reprocessing was carried out in the poststack migration version based on a processing sequence developed at the Seismic Department of the Oil and Gas Institute – National Research Institute. Stacking velocities and a velocity model based on VSP measurements were used for poststack migration. The seismic image on the reprocessed profile has a better projection of the geological structure in relation to the previous study. The seismic image obtained as a result of using the velocity model to poststack migration based on VSP measurements appears to be better than the seismic image obtained as a result of using the stacking velocities for poststack migration, but the differences are not significant. The recently obtained seismic image shows more details of tectonics, especially within the Permian-Mesozoic stage. In under-Zechstein formations this difference is not as clear, but allows for the correlation of some structural and tectonic elements which is not possible on the earlier version. The main reason of unreliable structural projection in the seismic image for under-Zechstein formations seems to be the lack of correct velocity distribution in this area, because of insufficient data. Nevertheless, the results of this work shows that there is still appreciable potential for the reprocessing of archival 2D seismic profiles from the studied region. The efforts to improve the seismic image within the under-Zechstein formations should focus on the correct mapping of the velocity field within them.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5c9b23c0d5de0cb05f451770
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych