Measles elimination – review of event notifications sent to National IHR Focal Point between 2010 and 2016
PBN-AR
Instytucja
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Przegląd Epidemiologiczny (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2100
EISSN
Wydawca
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
15-21
Numer tomu
71
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
measles
measles elimination
the National IHR Focal Point
pl
odra
eliminacja odry
Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
Streszczenia
Język
en
Treść
The Member States of the World Health Organization (WHO) in accordance with International Health Regulations (2005) were obliged to appoint National IHR Focal Points (N IHR FP), of which tasks include obtaining information concerning public health emergencies of international concern which occurred abroad or within the country. The aim of this work is the review of WHO, ECDC, National IHR Focal Points from the WHO Member States and The State Sanitary Inspection notifications related to measles received by National IHR Focal Point in Poland in the period from 2010 to 2016. During this period N IHR FP was informed about 79 events related to measles. These events include: 36 related to the outbreaks in different countries, 27 concerning individual cases, 14 related to the exposure in contact with a measles case during air travel and two concerning the implementation of the MMR vaccination programs. Despite the progress in implementing the measures included in the elimination of measles programs in Europe, there was a significant increase in the number of measles cases and outbreaks particularly in years 2010-2011.
Język
pl
Treść
Państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zgodnie z wymogami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005) zostały zobligowane do powołania Krajowych Punktów Centralnych ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ), których zadaniem jest m.in. pozyskiwanie informacji dotyczących zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym, które wystąpiły za granicą lub na terenie kraju. Celem niniejszej pracy jest przegląd powiadomień z WHO, ECDC, Krajowych Punktów Centralnych ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych z krajów członkowskich WHO oraz z Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce na temat odry, które wpłynęły do KPC ds. MPZ w Polsce w latach 2010 - 2016. W tym okresie KPC ds. MPZ został poinformowany o 79 zdarzeniach dotyczących odry. Wśród nich było 36 spraw dotyczących wystąpienia ognisk zachorowań w różnych krajach, 27 powiadomień o pojedynczych przypadkach zachorowań, 14 spraw dotyczących wystąpienia narażenia na styczność z osobą chorą na odrę podczas podróży lotniczej oraz dwie dotyczące realizacji programów szczepień MMR. Pomimo postępów we wdrażaniu działań uwzględnionych w programach eliminacji odry w Europie odnotowano znaczny wzrost liczby zachorowań na odrę a także wystąpienie ognisk epidemicznych szczególnie w latach 2010-2011.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o zdrowiu
Medicine
Health sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:825033