Budowa ciała a sprawność fizyczna 14-16-letnich koszykarzy w porównaniu z nietrenującymi.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1730-7953
EISSN
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
56-64
Numer tomu
28
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
pl
Koszykówka
Chłopcy 14-16 r. ż.
Budowa ciała
Sprawność fizyczna
EUROFIT
Testy sprawnościowe
Cechy somatyczne
Osoby nietrenujące
Osoby trenujące
Trening sportowy
Zdolności motoryczne
Body Mass Index
Wskaźnik Rohrera
en
Youth
Basketball players
Body building
Physical fitness
Sports training
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań była ocena budowy somatycznej i sprawności fizycznej 14-16-letnich koszykarzy na tle nietrenujących rówieśników oraz poszukiwanie związków pomiędzy ich budową ciała a sprawnością fizyczną. Badaniu zostało poddanych 92 koszykarzy oraz 101 chłopców nietrenujących. Poziom rozwoju somatycznego chłopców oceniono na podstawie pomiarów masy i wysokości ciała, które posłużyły do określenia BMI i wskaźnika Rohrera. Ponadto zbadano długość funkcjonalną prawej i lewej kończyny dolnej. Do oceny poziomu sprawności fizycznej wykorzystano test EUROFIT. W celu określenia siły związku pomiędzy cechami budowy ciała a sprawnością fizyczną użyto współczynnika r korelacji liniowej Pearsona i testu t do określenia jej istotności. Koszykarze oraz chłopcy nietrenujący najczęściej charakteryzowali się leptosomatycznym typem budowy ciała. W przedstawionych kategoriach wiekowych koszykarze byli statystycznie istotnie wyżsi od nietrenujących rówieśników oraz ciężsi (za wyjątkiem 16-latków p ≥ 0,05). Jedynie w teście skoku w dal z miejsca, biegu wahadłowego 10 × 5 metrów oraz długotrwałego biegu wahadłowego koszykarze, w każdej grupie wiekowej, uzyskali statystycznie istotnie lepsze wyniki od chłopców nietrenujących. Wykazano nieliczne istotne statystycznie korelacje pomiędzy budową ciała a sprawnością fizyczną, występujące u 15-letnich koszykarzy oraz u 14- i 16-letnich rówieśników. Wśród ocenianych zdolności motorycznych, składających się na obraz sprawności fizycznej koszykarzy i chłopców nietrenujących, jedynie u 15-letnich koszykarzy oraz 14- i 16-letnich nietrenujących chłopców wykazano nieliczne korelacje z cechami budowy ciała. Brak powyższych korelacji u koszykarzy w wieku 14 i 16 lat oraz sporadyczne ich występowanie u 15-letnich zawodników może sugerować, że budowa ciała młodocianych koszykarzy może nie formować ich sprawności fizycznej. Sprawność fizyczna koszykarzy zależeć może od specyfiki treningu sportowego, dlatego też należy w tym kierunku podjąć dalsze badania.
Język
en
Treść
The aim of the study was to evaluate the somatic structure and physical fitness of 14-16-year-old basketball players vs. the background of non-training peers, and to look for connections between their body structure and physical fitness. The subject of the research consisted of 92 basketball players and 101 non-training boys. The level of somatic development of boys was assessed on the basis of mass and height measurements, which were used to determine BMI and Rohrer index. In addition, the functional length of the right and left lower limb was examined. The EUROFIT test was used to assess the level of physical fitness. In order to determine the strength of the relationship between the features of body structure and physical fitness, the Pearson’s linear correlation coefficient r and the t-test to determine its significance were used. Basketball players and non-training boys were most often characterized by a leptosomatic body type. In the presented age categories, the basketball players were statistically significantly higher than their non-competing peers and heavier (except for 16-year-olds p ≥ 0.05). Only in the test of long jump from the place, 10 × 5 meter heel and long-term shuttle run, the basketball players in each age group obtained statistically significant better results from non-training boys. There were few statistically significant relations between the body structure and physical fitness, occurring in 15year-old basketball players and in 14- and 16-year-old peers. Among the assessed motor skills, consisting of the image of physical fitness of basketball players and non-training boys, only 15-year-old basketball players and 14- and 16-year-old non-training boys showed few correlations with the features of the body structure. The lack of the above correlations in basketball players aged 14 and 16 and sporadic occurrence in 15-year-old players may suggest that the body structure of juvenile does not form their physical fitness. Physical fitness of a basketball player may depend on the specificity of sports training, therefore further research in this direction should be undertaken.
Cechy publikacji
Praca oryginalna
Inne
System-identifier
PX-5cf93582d5de57f062a1fcca