The development of the banking system in Poland determined by the processes of adjustment to the normative and technological standards of The European Union and contemporary processes of economic and informational globalization
PBN-AR
Instytucja
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
International Journal of Legal Studies
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
Wydawca
Międzynarodowy Instytut Innowacji «Nauka – Edukacja – Rozwój» w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
339-367
Numer tomu
4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.60
Słowa kluczowe
en
globalization
globalization processes
internationalization
economic and information globalization
financial system
banking system
commercial banking
investment banking
financial market
capital market
socio-economic development
offer standardization
macroeconomics
information
European Union
global financial crisis
pl
globalizacja
procesy globalizacyjne
internacjonalizacja
globalizacja ekonomiczno-informacyjna
system finansowy
system bankowy
bankowość komercyjna
bankowość inwestycyjna
rynek finansowy
rynek kapitałowy
rozwój społeczno-gospodarczy
standaryzacja ofert
makroekonomia
informacja
Unia Europejska
globalny kryzys finansowy
Streszczenia
Język
en
Treść
The current processes of economic and information globalization are mainly related to the successively progressing integration of financial markets, the development of ICT and Internet technologies. The liberalization of capital flows, progressing since the 1970s, was determined by many economic and political factors, including the modification of the international monetary system. The main determinants of economic and information globalization include such processes as liberalization of capital flows, deregulation of international financial markets and progress in the field of ICT. These processes constituted favorable conditions for the reconstruction of the market financial system, including the banking sector in Poland in the 1990s. Since the beginning of the systemic and economic transformation that has been taking place in Poland since 1989, the banking system and capital market institutions have been rebuilt. It referred to the Warsaw Stock Exchange market institutions, taking into account the opening of the economy to foreign capital. Foreign financial corporations taking over domestic banking entities in Poland have introduced their modern transactional and teleinformation technologies and new standards for entering into financial transactions. These processes were the main determinants of economic and information globalization that has been made in Poland since the 1990s.
Język
pl
Treść
Obecne procesy globalizacji ekonomiczno-informacyjnej związane są głównie z sukcesywnie postępującą integracją rynków finansowych, rozwojem technologii teleinformatycznych i internetowych. Postępująca od lat 70. liberalizacja przepływów kapitałowych zdeterminowana była wieloma czynnikami ekonomicznymi i politycznymi, w tym modyfikacją międzynarodowego systemu walutowego. Do głównych determinantów globalizacji ekonomiczno-informacyjnej zalicza się takie procesy jak liberalizacja przepływów kapitałowych, deregulacja międzynarodowych rynków finansowych i postęp w dziedzinie technologii teleinformatycznej. Procesy te stanowiły sprzyjające uwarunkowania dla odbudowy rynkowego systemu finansowego, w tym bankowego w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku. Od początku transformacji systemowo-gospodarczej jaka dokonywała się w Polsce od 1989 roku prowadzono odbudowę systemu bankowego oraz instytucji rynku kapitałowego, w tym instytucji Giełdy Papierów Wartościowych w warunkach rynkowych z uwzględnieniem otwarcia gospodarki na kapitał zagraniczny. Zagraniczne korporacje finansowe przejmując krajowe podmioty bankowe w Polsce wprowadzały swoje nowoczesne technologie transakcyjne, teleinformatyczne i nowe standardy zawierania transakcji finansowych. Procesy te stanowiły główne determinanty globalizacji ekonomiczno-informacyjnej jaka od lat 90. dokonywała się w Polsce.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
905634
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych