Przegląd eksploatacyjnych właściwości parkingowego systemu kontroli dostępu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
ISSN
1230-9265
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
113
Strony od-do
97-108
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
system parkingowy
niezawodność eksploatacyjna
media transmisyjne
en
parking system
operational reliability
transmission media
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł dotyczy eksploatacyjnych właściwości parkingowo-garażowego systemu kontroli dostępu. W ramach tego tematu szczególna uwaga zwrócona jest na następujące zagadnienia: - istota i przeznaczenie parkingowego systemu kontroli dostępu (PSKD); - wykaz funkcji użytkowych PSKD; - przegląd ważniejszych procedur obsługowych PSKD; - analiza struktury niezawodnościowej typowego parkingowego systemu kontroli dostępu; - przegląd właściwości niezawodnościowych mediów transmisyjnych stosowanych w PSKD. System kontroli ruchu na terenie parkingowo-garażowym realizuje ważne zadania, zarówno pod względem efektywności wykorzystania miejsc postojowych i niezawodności działania infrastruktury parkingowej, jak również pod względem bezpieczeństwa znajdujących się na terenie parkingu osób i pojazdów. W artykule przeprowadzono analizę struktury funkcjonalnej parkingowego systemu kontroli dostępu i podano wzór wyrażający prawdopodobieństwo zdatności systemu. Na tej podstawie można wskazać, które moduły systemu mają decydujący wpływ na niezawodność jego działania. Nie trudno zauważyć, że modułem o podstawowym znaczeniu jest centrala zarządzająca systemem. Niezawodność działania centrali jest uzależniona nie tylko od niezawodności jej podzespołów ale także od jakości oprogramowania oraz niezawodności sieci połączeń pomiędzy modułami systemu. Przegląd właściwości niezawodnościowych stosowanych mediów transmisyjnych jest istotnym fragmentem opracowania.
Język
en
Treść
The paper presents the operating characteristics of a parking-garage access control system. Within this theme, special attention is paid to the following issues: - essence and destiny of parking access control system (PACS); - list of utility functions(PACS); - an overview of the most important maintenance procedures(PACS); - analysis of the reliability structure of a typical parking access control system; - an overview of the reliability properties of transmission media used in PACS. Traffic control system in the parking-garage performs important tasks. Both in terms of efficient use of parking places and reliability of the parking infrastructure as well as in terms of security located on the parking lot of people and vehicles. In the paper has been analyzed the functional structure of a parking access control system. Defined herein the probability pattern of usefulness. This gives a basis to identify which systems modules have the greatest impact on reliability. Is easy to see that the primary importance module is the control management system. The reliability of the unit depends not only on the reliability of its components, but also on software quality and reliability of network connections between system modules. The properties overview of transmission media applied reliability is an important part of the paper.
Cechy publikacji
Transport
Transport
discipline:Elektronika
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Transport
discipline:Electronics
discipline:Computer science – field of technical sciences
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:783917