Pełna trójnaczyniowa rewaskularyzacja wieńcowa z użyciem ultra niskich dawek kontrastu jako strategia zachowania rezydualnej funkcji nerek u chorego z ostrym zespołem wieńcowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Kardiologia Inwazyjna
ISSN
1507-1502
EISSN
1644-4329
Wydawca
Via Medica ; Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Sekcja Kardiologii Inwazyjnej
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
33-40
Numer tomu
13
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
nefropatia indukowana kontrastem
przezskórna interwencja wieńcowa
przezskórna interwencja wieńcowa bez kontrastu
niewydolność nerek
en
contrast induced nephropathy
percutaneous coronary intervention
zero-contrast percutaneous coronary intervention
renal failure
Streszczenia
Język
pl
Treść
Nefropatia indukowana kontrastem jest poważnym powikłaniem koronarografii i przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) u chorych z przewlekłymi schorzeniami nerek. Jedyną realną strategią zapobiegawczą przed jej rozwojem jest adekwatne nawodnienie wraz z ograniczeniem objętości stosowanego kontrastu. Ostatnio zaproponowano nowe techniki diagnostyczne i terapeutyczne polegające na stosowaniu ultra niskich dawek kontrastu, co więcej opisano zabiegi PCI bez użycia kontrastu. W niniejszym artykule prezentujemy przypadek dializowanego chorego z ostrym zespołem wieńcowym i ciężką niewydolnością jedynej nerki, ale z zachowaną rezydualną jej funkcją, u którego przeprowadzono diagnostykę i pełną trójnaczyniową rewaskularyzację wieńcową z zastosowaniem jedynie 37 ml kontrastu. Artykuł opisuje aspekty techniczne zabiegów PCI z minimalnym użyciem i bez użycia kontrastu. Prezentowany przypadek pokazuje, iż oba typy zabiegów są możliwe, bezpieczne i skuteczne w utrzymaniu rezydualnej funkcji nerek
Język
en
Treść
Contrast induced nephropathy is a serious complication of coronary angiography and percutaneous coronary intervention (PCI) among patients with chronic kidney diseases. The only real preventative strategy against this complication is an adequate hydration along with reduction of contrast volume. Recently, new diagnostic and therapeutic techniques have been proposed which rely on administration of ultra-low contrast volume, furthermore, zero-contrast PCI’s have also been described. In this article, we present a case of dialysis patient with a single kidney but preserved its residual function, admitted due to acute coronary syndrome, who underwent a diagnostic angiography and a full triple-vessel coronary revascularization with the administration of only 37 ml of contrast. The article describes technical aspects of PCI with minimal and without contrast usage. The presented case shows that both types of procedures are possible, safe and effective for preserving residual renal function
Inne
System-identifier
UO350959fabce5404e9bd03f008b248329