Hałdy poprzemysłowe - ich kulturowy i turystyczny potencjał (na przykładzie wybranych obiektów w województwie śląskim)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1899-7228
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (Warszawa)
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
22
Strony od-do
125-141
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.8
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
hałdy
kopalnia
Śląsk
turystyka
kultura
szlak
en
waste heaps
mine
Silesia
tourism
culture
trail
Streszczenia
Język
pl
Treść
Hałdy należą do antropogenicznych form ukształtowanych przez człowieka, kojarzone są przede wszystkim z degradacją środowiska przyrodniczego. Materiał na nich składowany (skały, żużel, popiół) związany jest głównie z przemysłem wydobywczym, hutniczym i energetycznym. Na terenie województwa śląskiego takich obiektów jest najwięcej w kraju, co ma bezpośredni związek z intensywną industrializacją i urbanizacją tego obszaru od połowy XIX wieku. Współcześnie, choć wiele z nich zmieniło swój wygląd (zostały poddane procesom rekultywacji), nadal – obok szybów kopalnianych – są rozpoznawalnym symbolem tego regionu. W artykule autorka zawraca uwagę na kulturowe znaczenie hałd poprzemysłowych na przestrzeni ostatniego wieku (symboliczne nośniki, obiekty współtworzące przestrzeń architektoniczną, miejsca rekreacji, dodatkowego zarobkowania, źródło artystycznych inspiracji) oraz ich potencjał w zakresie wykorzystania w turystyce (np. industrialnej, górniczej, przyrodniczej, rowerowej, ekstremalnej itd.).
Język
en
Treść
Waste heaps belong to anthropogenic landforms; they are mainly associated with degradation of the natural environment. The material accumulated there (rocks, slag, ash) is mainly associated with the mining, metallurgy and energy industries. In Poland most of them is located in the Silesian province, which is directly related to the intensive industrialization and urbanization of this area since the mid-nineteenth century. Although many of them have changed their appearance (have undergone reclamation processes), today they are still - alongside mine shafts - a recognizable symbol of the region. In the article, the author draws attention to the cultural significance of postindustrial waste heaps over the last century (symbolic areas, landforms co-creating architectural space, places used for recreation and obtaining additional income, a source of artistic inspirations) and their potential in tourism (e.g. industrial, mining, natural, cycling, extreme, etc.).
Inne
System-identifier
UO13306cb5e0ff46719e749d8dd10642f1