Niewydolność serca - problem medyczny, ekonomiczny i społeczny
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Wiadomości Lekarskie
ISSN
0043-5147
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Lekarskie ; Śląski Uniwersytet Medyczny ; Wydaw. Aluna
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
2
Strony od-do
284-290
Numer tomu
72
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
pl
niewydolność serca
epidemiologia
leczenie i prewencja niewydolności serca
en
heart failure
epidemiology
heart failure treatment and prevention
Streszczenia
Język
pl
Treść
Pierwsze wzmianki o chorobie, którą dzisiaj określamy jako niewydolność serca, pochodzą z czasów antycznych. Epidemiologia objawowej niewydolności serca jest dobrze poznana, szczególnie w Europie. Na naszym kontynencie niewydolność serca występuje u około 2% dorosłej populacji. W artykule przedstawiono: defnicję, epidemiologię i rokowanie chorych z niewydolnością serca. Opracowanie charakteryzuje aktualne metody farmakoterapii i leczenia interwencyjnego. Ważnym elementem postępowania u chorych z niewydolnością serca jest rehabilitacja medyczna i przestrzeganie zasad proflaktyki chorób sercowo-naczyniowych zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Artykuł porusza również temat analizy kosztów społeczno-ekonomicznych. W podsumowaniu pracy podkreślono, że: niewydolność serca jest istotnym problemem medycznym, ponieważ pomimo wprowadzenia nowych metod leczenia nie udało się uzyskać znaczącej poprawy rokowania; stanowi też problem ekonomiczny, ponieważ jej leczenie jest kosztowne i pochłania około 2% wszystkich wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia; oraz problem społeczny, ponieważ jest schorzeniem dotykającym głównie osób w wieku podeszłym, prowadząc do istotnego ograniczenia ich zdolności do samodzielnej egzystencji, co skutkuje wykluczeniem z życia społecznego.
Język
en
Treść
Heart failure has accompanied mankind since the dawn of time. The frst mentions of the disease, which today we describe as heart failure, come from ancient times. Epidemiology of symptomatic heart failure is well known , especially in Europe. Heart failure afects approximately 2% of the adult population in Europe. The article presents: defnition, epidemiology and prognosis of patients with heart failure. The article presents current methods of pharmacotherapy and treatment of heart failure. An important element in the management of patients with heart failure is medical rehabilitation and the prevention of cardiovascular diseases, according to the ESC guidelines. The topic also discussed in the article is the analysis of socio-economic costs of heart failure. The article concludes that: heart failure is a medical problem, because despite the introduction of new treatment methods, it is a disease that is still characterized by poor prognosis; heart failure is an economic problem because its treatment is expensive and absorbs 2% of all costs of healthcare; heart failure is a social problem because it is a disorder afecting mainly elderly people, leading to a signifcant reduction in their ability to live independently, which results in their exclusion from social life.
Inne
System-identifier
UO0d48ca14640b42a184f07d9030f32d25