Niewydolność serca w województwie opolskim – epidemiologia i perspektywy na przyszłość
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Wiadomości Lekarskie
ISSN
0043-5147
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Lekarskie ; Śląski Uniwersytet Medyczny ; Wydaw. Aluna
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
1
Strony od-do
112-119
Numer tomu
72
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
pl
niewydolność serca
epidemiologia
kompleksowa opieka nad chorym z niewydolnością serca
en
heart failure
epidemiology
coordinated heart failure care
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niewydolność serca występuje u około 2% dorosłej populacji w Europie. U jednej na pięć osób w wieku 40 lat podczas dalszego życia dojdzie do rozwoju niewydolności serca. Dolegliwość ta dotyka 20 000 osób w województwie opolskim. Zaostrzenie niewydolności serca, w różnych postaciach, jest drugą, po ostrych zespołach wieńcowych, przyczyną pilnych przyjęć do Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. W opracowaniu przedstawiono prognozę hospitalizacji pacjentów z niewydolnością serca na lata 2015−-2050 uwzględniającą procesy depopulacji zachodzące w województwie opolskim. Analiza pozwala przewidzieć, że grupą wiekową szczególnie narażoną na tego typu zachorowanie w najbliższych dziesięcioleciach będą osoby, które dzisiaj zalicza się do nastolatków i młodych dorosłych. Artykuł charakteryzuje aktualne metody farmakoterapii i leczenia interwencyjnego niewydolności serca, analizując ich dostępność z perspektywy mieszkańca województwa opolskiego. Poprawa rokowania pacjentów z niewydolnością serca może nastąpić jedynie poprzez możliwie szeroką implementację wytycznych leczenia niewydolności serca zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Temu celowi służyć ma wprowadzenie w naszym kraju programu „Kompleksowej opieki nad chorym z niewydolnością serca (KONS)”. Przesunięcie ciężaru opieki nad pacjentem z niewydolnością serca do poradni specjalistycznych spowoduje istotne ograniczenie liczby hospitalizacji, co w konsekwencji spowoduje także znaczną redukcję ogólnych kosztów leczenia chorych.
Język
en
Treść
Heart failure appears in 2% of the adult population in Europe. One in five people aged 40 years will develop heart failure during their lifetime. Heart failure touch 20,000 people in the Opole province. Heart failure is the second, after acute coronary syndromes, urgent cause of admissions to the Clinic of Cardiology at the University Hospital in Opole. The paper presents the prognosis of hospitalization of patients with heart failure for the years 2015-2050 taking into account the processes of depopulation taking place in our region. The analysis makes it possible to predict that the age group particularly exposed to heart failure in the coming decades will be people who today belong to teenagers and young adults. The article presents current methods of treatment of heart failure. Improvement in the prognosis of patients with heart failure can occur through the implementation of the guidelines for treatment of heart failure recommended by the ESC. This goal is to be achieved by introducing the “Comprehensive care for patients with heart failure (KONS)” program in our country. The shift of the burden of care for patient with heart failure to outpatient unit will result in a significant reduction in the number of hospitalizations.
Inne
System-identifier
UO2e21ccea447646538b48e2dce8818d80