Effectiveness of performing cardiopulmonary resuscitation by officer cadets after actions of a tactical nature
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne
ISSN
2391-7822
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Aluna
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
1
Strony od-do
7-12
Numer tomu
6
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
cardiopulmonary resuscitation
CPR effectiveness
tactical medicine
exertion
pl
resuscytacja krążeniowo-oddechowa
skuteczność RKO
medycyna taktyczna
wysiłek
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
2
Data udostępnienia w sposób otwarty
2019-06-10
Streszczenia
Język
en
Treść
Diagnosis of sudden cardiac arrest in an injured person and taking quick actions to restore vital functions is a critical point of pre-hospital care, carried out not only by medical personnel in civilian but also in combat conditions. Evaluation of the effectiveness of cardiopulmonary resuscitation (CPR) performed by soldiers of the candidate service of the Territorial Defense Forces before and after activities in the hazard zone with focus on the influence of tobacco smoking. Material and Methods: 52 soldiers participated in the study as a part of a training program on tactical activities. The soldier was assessed for a 2-minute cardiopulmonary resuscitation during the didactic classes and in the Tactical Field Care zone. The Little Anne phantom and the Laerdal PC SkillReporting software were used to register cardiopulmonary resuscitation. The study showed that the mean CPR before exertion is higher (71.3%) than the PCR effectiveness after the combat operations (68.84%). The exertion also influenced on the decrease in the number of compressions and the percentage of full compressions during CPR. Smoking had no significant effect on the quality of CPR performance, although it had a significant impact on the heart rate both before and after the exertion. A positive correlation was also found between the BMI of the examined soldiers and the percentage of full compressions before and after the exertion as well as the effectiveness of breaths before the exertion. Both age and time since the last training negatively correlated with the effectiveness of compression after the exertion and the effectiveness of CPR before the exertion. The quality of performing CPR after exercises in combat conditions is lower than in the peace conditions with-out the exertion. Although smoking does not affect the quality of CPR performance, other factors such as: BMI, age and time since the last training correlate with it.
Język
pl
Treść
Rozpoznanie zatrzymania krążenia u osoby poszkodowanej i podjęcie szybkich działań w celu przywrócenia czynności życiowych jest krytycznym punktem pomocy przedszpitalnej, przeprowadzanej nie tylko przez personel medyczny w warunkach cywilnych, ale także i bojowych. Cel pracy: Ocena skuteczności wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez żołnierzy służby kandydackiej Wojsk Obrony Terytorialnej przed działaniami w strefie zagrożenia i po nich, z uwzględnieniem palenia tytoniu przez badanych. Materiał i Metody: W badaniu wzięło udział 52 żołnierzy w ramach programu ćwiczeń poligonowych z zakresu działań o charakterze taktycznym. Ocenie poddano wykonanie przez żołnierza 2-minutowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej w trakcie zajęć dydaktycznych oraz w strefie Tactical Field Care (Polowa opieka nad rannym). Do rejestracji resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykorzystano fantom Little Anne oraz program komputerowy Laerdal PC SkillReporting software. Wyniki: Badania wskazały, że średnia skuteczność wykonywanej resuscytacji przed wysiłkiem jest wyższa − 71,3% w stosunku do skuteczności po wykonanych działaniach bojowych − 68,84%. Wysiłek wpływał również istotnie na zmniejszenie liczby uciśnięć oraz odsetka pełnych uciśnięć w trakcie RKO. Palenie tytoniu nie miało istotnego wpływu na jakość wykonania RKO, choć istotnie wpływało na tętno zarówno przed wysiłkiem, jak i po nim. Wykazano również dodatnią korelację pomiędzy BMI badanych żołnierzy a odsetkiem pełnych uciśnięć przed wysiłkiem i po nim, jak również skutecznością wdechów przed wysiłkiem. Zarówno wiek, jak i czas od ostatniego szkolenia ujemnie korelowały odpowiednio ze skutecznością uciśnięć po wysiłku i skutecznością RKO przed wysiłkiem. Wnioski: Jakość wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej po wysiłku w warunkach bojowych jest niższa niż warunkach pokoju bez wysiłku. Choć palenie tytoniu nie wpływa na jakość wykonania RKO, to inne czynniki, takie jak: BMI, wiek i czas od ostatniego szkolenia z nią korelują.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000013087