Analiza SWOT efektywności polskiej polityki europejskiej i jej priorytetów – perspektywa polska i brytyjska
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Polska polityka europejska. Idee, cele, aktorzy, rezultaty
Data publikacji
2019
ISBN
9788365817426
Wydawca
Wydawnictwo WNPiD UAM
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza SWOT efektywności polskiej polityki europejskiej i jej priorytetów – perspektywa polska i brytyjska
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
205-221
Numer rozdziału
12
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Efektywność
polityka europejska
analiza SWOT
Polska
Wielka Brytania
Brexit
międzyrządowość
en
Efficiency
European policy
SWOT analysis
Poland
Great Britain
Brexit
intergovernmentalism
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejsza analiza ma na celu zbadanie sposobu postrzegania oraz oceny efektywności polskiej polityki europejskiej przez brytyjskich przedstawicieli administracji publicznej, środowiska naukowego oraz opiniotwórczego, a także przedstawicieli polskiej administracji publicznej. Perspektywa badawcza niniejszego opracowania łączy elementy ujęcia międzyrządowego oraz konstruktywistycznego. Badanie ujawnia podobieństwa i różnice w postrzeganiu efektywności polskiej polityki europejskiej przez Polaków i Brytyjczyków, wskazując jednocześnie na mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia, jakie są widoczne w polskiej polityce europejskiej z perspektywy brytyjskiej i polskiej. Badanych jest pięć głównych wymiarów polityki: 1) aktywność i reaktywność, 2) wizja strategia, taktyka, operacjonalizacja, wdrożenie, 3) efektywność rozumiana wielorako i w różnych kontekstach, 4) znaczenie Polski i jej polityki europejskiej z perspektywy innych państw, w tym integracja regionalna, 5) Polacy za granicą w okresie członkostwa jako jeden z czynników polityki europejskiej. Analiza prowadzi do wniosku, iż w Polsce i w Wielkiej Brytanii w podobny sposób oceniana jest polska polityka europejska z racji na podobny paradygmat jej realizacji (międzyrządowy, oparty na pragmatycznej realizacji interesu narodowego), przy czym różnice dotyczą głównie kwestii istotnych z perspektywy brytyjskiej, czyli dużej liczby imigrantów z Polski w Zjednoczonym Królestwie.
Język
en
Treść
This analysis aims at examining perception and assessment of effeiciency of Polish European policy by British representatives of public administration, scientists and opinion-forming publicists, as well as representatives of Polish public administration. The research perspective of this study combines elements of intergovernmental and constructivist approach. The survey reveals similarities and differences in the perception of the efficiency of Polish European policy by Poles and Britons, while pointing at the strengths, weaknesses, opportunities and threats that are visible in Polish European politics from the British and Polish perspectives. Five main policy dimensions are examined: 1) activity and reactivity, 2) vision strategy, tactics, operationalization, implementation, 3) efficiency understood in many ways and in different contexts, 4) significance of Poland and its European policy from the perspective of other countries, including regional integration, 5) Poles abroad during the period of membership as one of the factors of the European policy. The analysis leads to the conclusion that in Poland and the United Kingdom, Polish European policy is similarly evaluated due to a similar paradigm of its implementation (intergovernmental, based on pragmatic implementation of national interest), with differences mainly related to issues important from the British perspective, i.e. the number of immigrants from Poland in the United Kingdom.
Cechy publikacji
discipline:Nauki o administracji
discipline:Nauki o polityce
discipline:Nauki o polityce publicznej
discipline:Prawo
discipline:Science of administration
discipline:Political science
discipline:Public policy studies
discipline:Law
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:914751