Filozofie tai chi i praktyczne zastosowanie tai chi (tài jí, 太极)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Historyczny (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Naukowy /Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego/ (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1730-7953
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
161-170
Numer tomu
27
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
tai chi
太极
tài jí
paradygmaty filozoficzne
nurty praktyki
en
tai chi
太极
tài jí
philosophical paradigms
currents of practice
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł koncentruje się na ustaleniu właściwego znaczenia i zapisu terminu tai chi, jego zakresu, źródeł doktryn i współczesnej interpretacji jako systemu holistycznego. Opierając się na omówieniu istniejącej literatury eksponuje aspekty pragmatyczne – jako sztuki walki i samoobrony, bezkontaktowego sportu i formy gimnastyki leczniczej. Sygnalizuje też problematykę doktryny światopoglądowej będącej częścią systemu tai chi. Systematyzując pojęcia, proponuje pragmatyczne określenia ich zakresu i prezentuje osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań medyczno-sportowych dotyczących tai chi w XX i XXXI wieku.
Język
en
Treść
The article focuses on determining the proper meanings and writings of the term tai chi, its scope, sources of doctrines and modern interpretations as a holistic system. Based on the discussion of the present literature, the paper exposes the pragmatic aspects of tai chi – as martial arts and self-defense, non-contact sport and a form of healing gymnastics. It also signals issues of the worldview doctrine that are part of the tai chi system. It systematizes concepts, proposes pragmatic definitions of their scope and presents scientific achievements in the field of medical and sports research on tai chi in the 20th and the 21st century.
Inne
System-identifier
UOGcda8f4e30e9a44fd8d95649fcfbf853a