Do government interventions affect China's stock market? Case study - analysis of the asset bubble in 2015-2016
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
486
Strony od-do
217-227
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
Chiny
giełda papierów wartościowych
akcje
nieefektywność rynku
inwestycje
interwencjonizm
Shanghai Composite
en
China
stock exchange
shares
market inefficiency
investment
capital control
Shanghai Composite
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem niniejszego artykułu jest ocena efektów interwencji podejmowanych przez władze Chin na Szanghajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie kryzysu giełdowego z lat 2015–2016. Weryfikacji poddano następującą hipotezę badawczą: działania chińskich władz zmierzające do skłonienia inwestorów do zwiększenia aktywności na giełdzie oraz powstrzymania spadków indeksów giełdowych, w długim okresie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Przeprowadzone analizy pozwoliły na pozytywną weryfikację powyższej hipotezy. W badanym okresie instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie rynku kapitałowego w Chinach podejmowały wiele interwencji, które w krótkim okresie skutkowały znacznymi wzrostami indeksów giełdowych, jednakże w długim okresie sytuacja na giełdzie w Szanghaju wracała do długoterminowego trendu.
Język
en
Treść
The aim of the paper is to evaluate the effects of the intervention of the Chinese government undertaken during the 2015–2016 crisis on the Shanghai Stock Exchange (SSI). The following research hypothesis was set up: in the long run, both the initial efforts of the Chinese authorities to drive individual investors to invest in stock exchanges along with the interventions launched by the government to stop the market falls were not relevant to stock valuation. The study results have proven that in the analysed time monetary authorities, as well as government and regulatory bodies, generated many decisions and announcements which were expected to influence the behaviour of the stock exchange investors. In short term it created artificially market anomalies, observed between the Q4 2014 and Q1 2016. The interventions interfered with the long term growth trend of SSI index, however did not shift this trend and after interventions ended it was apparently ongoing and not disturbed until 2017.
Inne
System-identifier
UOGa57e49e456bd4122a1b1b242560c9190
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych