Green bonds as a financial instrument for environmental projects funding
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Unia Europejska.pl (11pkt w roku publikacji)
ISSN
2084-2694
EISSN
Wydawca
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktu
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1 (248)
Strony od-do
13-21
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
„zielone” finanse
„zielone” projekty
rynki kapitałowe
obligacje
zrównoważony rozwój
en
green finance
green projects
capital markets
bonds
sustainable development
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W ostatnim dziesięcioleciu idea zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki w coraz większym stopniu stanowi przedmiot dyskusji na międzynarodowym forum, jednocząc rządy, jak również międzynarodowe oraz krajowe instytucje i organizacje we wspólnych inicjatywach w celu ochrony środowiska. Przejście do zrównoważonej gospodarki globalnej wymaga źródeł finansowania inwestycji, które stwarzają korzyści dla środowiska naturalnego. Obligacje typu Green Bonds, wraz z „zielonymi” pożyczkami, stanowią podstawowe instrumenty finansowe traktowane jako źródła finansowania „zielonych” projektów. Rynek „zielonych” obligacji rozwija się bardzo szybko; niemniej, aby utrzymać ten wzrost, niezbędne jest zaufanie inwestorów i emitentów do wiarygodności „zielonych” obligacji. A zatem wytyczne i normy, przyjęte przez rynki finansowe i wyraźnie wskazujące, co powinno być uważane za „zielone” inwestycje są niezmiernie istotne dla dalszego rozwoju rynku obligacji typu Green Bond i realizacji celów „zielonych” finansów. Celem artykułu jest przeanalizowanie potencjału rynku „zielonych” obligacji w finansowaniu przejścia do zrównoważonej gospodarki. Metodą studium przypadków krajów będących liderami w emisji „zielonych” obligacji w artykule zestawiono najlepsze praktyki, które można wdrażać w krajach UE w celu wykorzystania potencjału rosnącego rynku obligacji Green Bond. Dla lepszego zrozumienia pochodzenia „zielonych” obligacji przedstawiono również podstawowe tło teoretyczne „zielonych” finansów.
Język
en
Treść
In the last decade, the idea of sustainable development and sustainable economy is increasingly being discussed on the international forum, uniting governments as well as international and national institutions/organisations in joint initiatives for the environmental protection. Transition to a sustainable global economy needs financial sources for investments that provide environmental benefits. Green bonds, together with green loans, are basic financial instruments considered as sources of green projects financing. The green bond market is relatively new, but has rapidly been increasing; however, to maintain this growth, investors’ and issuers’ confidence in the green bonds credentials is indispensable. Therefore, the guidelines and standards accepted by financial markets and clearly indicating what should be considered as green investment are crucial for further development of the green bond market and the accomplishment of the green finance objectives. The aim of this paper is to analyse the potential of the green bond market to finance the shift towards sustainable economy. By the method of case studies of countries leading in green bond issuance, the paper summarises the best practices that can be implemented in the EU countries to exploit the potential of the green bonds growing market. For better understanding the origin of green bonds, basic theoretical background of green finance is also provided.
Inne
System-identifier
UOGe5d744b5711140a5ba63fe52b9a2efb4