Do managers really care about shareholders’ expectations? Evidence on dividend smoothing on Latin American emerging stock markets
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ekonometria. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (14pkt w roku publikacji)
ISSN
1507-3866
EISSN
2449-9994
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2 (56)
Strony od-do
67-91
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
polityka dywidendy
wygładzanie dywidend
rynki wschodzące
giełdy papierów wartościowych państw Ameryki Łacińskiej
en
payout policy
dividend smoothing
emerging markets
Latin American stock market
Streszczenia
Język
pl
Treść
Głównym celem opracowania jest zbadanie występowania zjawiska wygładzania dywidendy (dividend smoothing) wśród spółek notowanych na giełdach Brazylii, Chile,NowakKolumbii, Meksyku i Peru w latach 1994-2015. Próba badawcza obejmowała 227 firm i 4968 obserwacji. Na podstawie modelu częściowego dopasowania dywidendy zaproponowanego przez Lintnera [1956] obliczono szybkość dopasowania dywidendy (Speed Of Adjustment – SOA) w odpowiedzi na zmianę zysków. W badanej próbie zidentyfikowano wiele spółek, dla których współczynniki SOA przyjmowały niskie wartości. Tym samym stwierdzono, że – uwzględniając klasyczną interpretację modelu Lintnera – spółki te wygładzały dywidendy. Niemniej, uzyskane średnie wartości współczynnika SOA wahały się w przypadku czterech z pięciu analizowanych giełd od 0,731 dla Chile do 0,914 dla Brazylii. Oznacza to, że na wybranych wschodzących giełdach papierów wartościowych Ameryki Łacińskiej – z wyjątkiem Peru – zjawisko wygładzania dywidend nie zostało potwierdzone. Ponadto zróżnicowane poziomy współczynników SOA na badanych rynkach akcji mogą wskazywać, że szybkość dopasowania dywidendy jest uwarunkowana przez specyficzne cechy poszczególnych rynków giełdowych lub krajów.
Język
en
Treść
The main goal of the paper is to examine dividend smoothing behaviour among companies listed on the stock markets in Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru in the period of 1994-2015. The research sample consisted of 227 companies and 4968 observations. On the basis of Lintner’s dividend partial adjustment model, we calculated the speed of dividend adjustment (SOA) in response to the change in earnings. We found many companies with low SOA values, which on the grounds of the classic Linter’s approach implies the existence of dividend smoothing. However, the obtained average SOA values varied in four out of five analyzed stock markets from 0.731 for Chile to 0.914 for Brazil.This means that on selected emerging stock markets of Latin America – except Peru – the dividend smoothing has not been confirmed. Moreover, the obtained SOA levels varied among the selected stock markets, which implies that the differences in the speed of dividend adjustment may be driven by either national or stock markets characteristics.
Inne
System-identifier
UOG3f06df86c16c41828e3346ff4382a8f6
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych