Edukacyjne programy komputerowe. Wyniki badań, interpretacje, wnioski
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Pedagogicznych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Edukacja i człowiek w czasach technologii. Szanse, nadzieje i zagrożenia
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-949360-0-6
Wydawca
Centrum Inicjatyw Edukacyjnych, Wydawnictwo Humanistyczne ViaFerrata, Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Edukacyjne programy komputerowe. Wyniki badań, interpretacje, wnioski
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
155-165
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
Edukacyjne programy multimedialne
programy komputerowe
skuteczność edukacyjna
jakość kształcenia
uczniowie edukacji wczesnoszkolnej.
en
Educational multimedia programs
computer programs
educational effectiveness
quality of education
pupils of primary school education.
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji
Początek konferencji
2016-10-05
Koniec konferencji
2016-10-07
Lokalizacja konferencji
Kielce
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Programy multimedialne oferują współczesnej edukacji coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, które wydają się skutecznie wpisywać we współczesną rolę dydaktyki. Wyniki badań niejednoznacznie wskazują na skuteczność edukacyjną programów do nauki rachowania, czytania i zapoznawania dzieci ze zjawiskami fizycznymi. Jak się okazuje zależą one od liczby zgromadzonych informacji. W niniejszym artykule ukazano wyniki badań uwzględniające zachowanie ucznia podczas korzystania z różnych programów multimedialnych. Pesymistycznie charakteryzują one skuteczność uwzględnionych w badaniu programów.
Język
en
Treść
Multimedia programs offer to modern education more and more advanced solutions that seem to fit effectively into the contemporary role of teaching. The results of this research of programs for learning reading, maths and physical phenomena ambiguously indicate on the educational effectiveness. As it turns out, they depend on the amount of information collected. This article shows the results of the study that take into account the behavior of a student while using various multimedia programs. They pessimistically characterize the effectiveness of the programs included in the study.
Inne
System-identifier
APS8ee6338268324829b1451e9e3e8b5920