O paradygmacie pijarowego dziennikarstwa. Natywne dziennikarstwo ?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologiczny (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty
Data publikacji
2017
ISBN
9788375457865
Wydawca
Oficyna Wydawnicza ASPRA, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
O paradygmacie pijarowego dziennikarstwa. Natywne dziennikarstwo ?
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
55-70
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Dziennikarstwo
public relations
dziennikarstwo pijarowe
dziennikarz natywny
content marketing
reklama natywna
Rada Etyki Public Relations
czyste informacje
en
Journalism
public relations
PR journalism
native journalist
content marketing
native advertising
Council of Public Relations Ethic
pure news
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł jest przeglądem najnowszych analiz dotyczących rozwoju mediów, dziennikarstwa i public relations w dobie szybko rozwijającej się komunikacji internetowej i rosnącej ekspansji marketingowej. Szczególnie marketing internetowy ma wpływ zarówno na etyczne aspekty wykonywania zawodu dziennikarskiego jak i specjalistów public relations. Autor widzi przyczynę obniżania się wiarygodności mediów w mieszaniu tekstów dziennikarskich z kryptoreklamowymi, w lekceważeniu przez dziennikarzy podstawowych wartości związanych z tradycyjnym etosem tego zawodu jak i wszechstronnymi już umiejętnościami wykształconych specjalistów public relations, którzy potrafią tworzyć profesjonalne materiały dziennikarskie, wydawać i redagować jednocześnie własne media jak i wpływać na treści mediów tradycyjnych i cyfrowych. Z artykułu dowiemy się także, czym jest content marketing oraz co oznacza pojawienie się nowego zawodu „dziennikarza natywnego”.
Język
en
Treść
This article is an overview of the latest analysis in media development, journalism and public relations in the era of fast-growing Internet communications and rising expansion of marketing. Specifically internet marketing has an impact on both: the ethical aspects of profession of journalism and the public relations specialists. The author sees the reason for decline of media credibility because of following factors, such as: (1) mixing journalistic texts with product placement, (2) ignoring the fundamental values of traditional journalism ethics, (3) the versatility of well-educated public relations professionals who can create professional journalistic materials, publish and edit their own media, as well as influence the content of traditional and digital media. From this article we will also learn what content marketing is and what it means for the new profession of “native journalist”.
Cechy publikacji
discipline:Nauki o mediach
discipline:Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
discipline:Media studies
discipline:Science of cognition and social communication
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:891657