Ocena efektywności pracy elektrowni z siłownią binarną przy zastosowaniu czynników organicznych, zasilanej wodą jako nośnik energii z jednego źródła ciepła
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Książka
Tytuł książki
Aktualne zagadnienia z zakresu energetyki
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-65932-35-8
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Ocena efektywności pracy elektrowni z siłownią binarną przy zastosowaniu czynników organicznych, zasilanej wodą jako nośnik energii z jednego źródła ciepła
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
60-74
Numer rozdziału
5
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
.9
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
angielski
a ORC power plant
a binary power plant
an organic fluid
polski
siłownia ORC
siłownia binarna
czynnik organiczny
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The main purpose of this work was to evaluate the efficiency of the power plant operation with the use of a binary power plant, if in the upper circuit the working medium is a wet one and in the lower cycle a dry working medium. The assumption was made that the mass stream of water and its temperature are known using one heat source. The water supplying such a power plant flows through the super-heater, evaporator and upper circulation heater, and then supplies the lower circulation heater. In order to achieve the maximum power of such a power plant, use such dry working medium in the bottom circuit, which will ensure maximum circulating power using the same heat flow from the upper-flow condenser. In the algorithm they are presented equations of energy balance of the super-heater, evaporator and heater circuit of the upper and lower circulation evaporator, heater and the condenser-evaporator type of exchanger. Thermal-flow calculations have also been made. As a result of the tests, the maximum power of the binary power plant was obtained by using the appropriately selected working medium R227ea in the bottom circuit.
Język
polski
Treść
Zasadniczym celem niniejszej pracy była ocena efektywności pracy elektrowni z zastosowaniem siłowni binarnej, jeżeli w obiegu górnym czynnikiem roboczym jest czynnik mokry, a w obiegu dolnym czynnik roboczy suchy. Przyjęto założenie, że znany jest strumień masowy wody i jej temperatura przy zastosowaniu jednego źródła ciepła. Woda zasilająca taką siłownię przepływa przez przegrzewacz, parowacz i podgrzewacz obiegu górnego, a następnie zasila podgrzewacz obiegu dolnego. W celu uzyskania maksymalnej mocy takiej elektrowni należy zastosować taki czynnik roboczy suchy w obiegu dolnym, który zapewni maksymalną moc obiegu przy zastosowaniu takiego samego strumienia ciepła doprowadzonego ze skraplacza obiegu górnego. W algorytmie zostały przedstawione równania bilansu energii przegrzewacza, parowacza i podgrzewacza obiegu górnego oraz w obiegu dolnym podgrzewacza i wymiennika typu skraplacz-parowacz. Zostały także wykonane obliczenia cieplno-przepływowe. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano maksymalną moc siłowni binarnej przez zastosowanie w obiegu dolnym odpowiednio dobranego czynnika roboczego R227ea.
Inne
System-identifier
PANEL-1021520