Analiza wybranych aspektów bezpieczeństwa kolei w Unii Europejskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
12
Strony od-do
378-381
Numer tomu
226
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
bezpieczeństwo ruchu kolejowego
kultura bezpieczeństwa
monitorowanie wypadków
analiza wypadków i uszkodzeń
en
railway safety
safety culture
accidents monitoring
failure evaluation
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw kolejowych jest uwarunkowany bezpieczeństwem, dlatego też każdy operator kolejowy powinien nieustannie dążyć do poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia liczby wypadków. Wymagania dotyczące zgłaszania incydentów i analiz są uregulowane na poziomie Wspólnoty Europejskiej. Za monitorowanie kultury bezpieczeństwa odpowiadają organy regulacyjne – krajowe i europejskie. Na podstawie gromadzonych przez te organy danych i wskaźników dotyczących bezpieczeństwa na kolei autorzy przeanalizowali trendy związane z poziomem bezpieczeństwa na europejskich kolejach. Przeprowadzone analizy porównawcze dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej pozwoliły znaleźć główne przyczyny wypadków oraz wskazać wybrane działania korygujące, które można podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa I zmniejszenia kosztów wypadków. Dotychczasowe praktyczne doświadczenia pokazują, że koszty działań prewencyjnych są mniejsze niż koszty eliminacji skutków zdarzeń. Chociaż wyniki analizy wyraźnie pokazują, że konsekwentne wysiłki w obszarze bezpieczeństwa prowadzą do strukturalnej redukcji liczby incydentów, wciąż istnieje pole do poprawy w wielu dziedzinach.
Język
en
Treść
Sustainable development of railway companies is conditioned by safety, which is why each railway operator should continually strive to improve safety and reduce the number of accidents. The requirements for reporting incidents and analyses are regulated at the European Community level. The regulatory authorities - national and European - are responsible for monitoring the safety culture. On the basis of the acquired data and safety indicators the authors analysed trends related to the European railways safety level. Comparative analyses carried out for individual EU countries allowed to find the main causes of accidents and indicate selected corrective actions that can be taken to improve safety and reduce accident costs. Previous practical experiences show that the costs of preventive actions are much smaller than the costs of eliminating the effects of accidents. Although the results of the analysis clearly show that consistent efforts in the safety area lead to a structural reduction in the number of accidents, there is still significant scope for improvements in many areas.
Cechy publikacji
Ekonomia
Transport
Economics
Transport
discipline:Transport
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:894898
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych