Analiza wpływu dębu czerwonego Quercus rubra L. na wybrane gatunki roślin charakterystycznych dla siedliska Stellario holosteae-Carpinetum Oberd. w Nadleśnictwie Starogard
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przegląd Leśniczy
ISSN
0867-7468
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Przegląd Leśniczy Anna Dymek-Kusiak
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
1/2019
Strony od-do
13-16
Numer tomu
331/XXIX
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
łacina
Anemone nemorosa
Stellaria holostea
Corylus avellana
invasive species
angielski
invasive species
oak-hornbeam forest
Streszczenia
Język
polski
Treść
Dąb czerwony jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce gatunków drzew obcego pochodzenia. Ze względu na wysoką jakość jaką osiąga na żyznych siedliskach gradowych stał się, w poprzednim okresie, gatunkiem wykorzystywanym także w hodowli lasu. Jednak najnowsza wiedza wskazuje na ujawniane coraz częściej zagrożenia związane z tym gatunkiem. Oceniano procent powierzchni pokrytej przez wybrane gatunki roślin w zależności od ilości dębu czerwonego (Quercus rubra) występującego w warstwie A drzewostanu rosnącego na siedlisku subatlantyckiego lasu gradowego (Stellario holosteae-Carpinetum Oberd.) w Nadleśnictwie Starogard. Oceny dokonano na podstawie 25 poletek doświadczalnych o wielkości 400 m3. Stwierdzono istotny redukujący wpływ O. rubra występującego w górnej warstwie drzewostanu na Corylus avellana rosnącą w warstwie B oraz Anemone nemorosa I Stellaria holostea występujące w warstwie C. W badanych drzewostanach, takiego efektu nie odnotowano w przypadku Hepática nobilis, Galeobdolon luteum i Galium odoratum. Nasze badania potwierdzają potrzebę stałego monitorowania drzewostanów z obcymi gatunkami.
Język
angielski
Treść
Red oak belongs to one of the most widespread tree species of foreign origin in Poland. Due to the high quality it achieves on fertile oak-hornbeam sites, it has become a species used, in the previous period, also in sylviculture. However, the latest knowledge Indicates more and more often threats related to this species. Percent of area covered by selected plants species in relation to red oak (Quercus rubra L) quantity in the "A" layer of forest stand growing on subatlantic oak-hornbeam forest (Stellario holosteae-Carpinetum Oberd.) in the Starogard Forest District was evaluated. The assessment was made on the basis of 25 trial plots with a size of 400 m3. There was noted a significant reducing impact of Q. rubra occurring in main layer of the stand on Corylus avelana growing in the B layer and Anemone nemorosa i Stellaria holostea occurring in the layer C. Within the studied forest stands, no such effect was noted on Hepatica nobilis, Galeobdolon luteum i Galium odoratum. Our research confirms the need for constant monitoring of forest stands with foreign species.
Cechy publikacji
Artykuł recenzowany
Inne
System-identifier
PX-5caddb11d5de385a610e0c07