Analiza trudności eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Instal
ISSN
1640-8160
EISSN
Wydawca
Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
2
Strony od-do
36-39
Numer tomu
403
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)
oczyszczanie ścieków
azot amonowy
nierównomierność dopływu ścieków
angielski
Rest Areas (RA)
wastewater treatment
ammonium nitrogen
unevenness of wastewater inflow
Streszczenia
Język
polski
Treść
W pracy przedstawiono kompleksowy opis problemów związanych z oczyszczaniem ścieków powstających w miejscach obsługi podróżnych (MOP) jak również zwrócono uwagę na ich specyficzny skład fizykochemiczny. W analizowanych obiektach, powstające w sanitariatach ścieki oczyszczane są w układzie dwustopniowym składającym się z osadnika wstępnego oraz bioreaktora ze stałym złożem zanurzonym, przeznaczonym do oczyszczania ścieków bytowych. W przypadku ścieków powstających w MOP niewyposażonych w punkty gastronomiczne, ich skład fizykochemiczny znacznie różni się od składu ścieków powstających w gospodarstwach domowych. Jest to związane z przeważającym udziałem moczu w ściekach, co generuje wzrost stężenia azotu amonowego oraz pH przy jednoczesnym braku wystarczającej ilości materii organicznej niezbędnej do prawidłowego rozwoju bakterii w bioreaktorze. Skuteczne oczyszczanie ścieków utrudnia także wysoka nierównomierność dopływu ścieków do układu oczyszczania oraz wykorzystywanie silnie biobójczych środków czyszczących w celu utrzymania czystości w sanitariatach.
Język
angielski
Treść
The work presents a comprehensive description of the nature of wastewater generated in Rest Areas (RA) and problems associated with their treatment at the place of formation. In the analyzed facilities, sewage generated in sanitary facilities is treated in a two-stage system consisting of a preliminary settling tank and a bioreactor with a fixed submerged bed designed for the treatment of domestic wastewater. In the case of wastewater generated on the Rest Areas without catering facilities, their physicochemical composition is significantly different from the composition of wastewater generated in households. It is associated with the predominant proportion of urine in the wastewater, which generates an increase in the concentration of ammonium nitrogen and higher pH, while the lack of sufficient organic matter necessary for the proper development of bacteria in the bioreactor occurs. Effective wastewater treatment is also hindered by the high unevenness of the sewage inflow to the treatment system and the use of strongly biocidal cleaning agents to maintain cleanliness in sanitary facilities.
Inne
System-identifier
PX-5c8bb59cd5de07f53ab7e731