Czy polska telewizja publiczna przestrzega zasady gender mainstreaming? Raport z badań
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
"Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy" (7pkt w roku publikacji)
ISSN
2080-4938
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
21
Strony od-do
99-106
Numer tomu
10
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
polska telewizja publiczna
programy publicystyczne
gender mainstreaming
stereotypy związane z płcią
angielski
Polish Television (TVP)
journalistic programs
gender mainstreaming
gender-related stereotypes
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Artykuł prezentuje wyniki badań, których celem było ustalenie, czy polska telewizja publiczna realizuje politykę równości płci w odniesieniu do liczby polityczek i polityków zapraszanych do programów publicystycznych oraz czasu wypowiedzi gości. Badania zrealizowano metodą analizy zawartości na próbie 39 programów publicystycznych TVP z udziałem polityków. Analiza materiału pokazała, że stosunek liczby uczestniczących w programach gości płci męskiej (81,92%) do liczby gości płci żeńskiej (18,08%), a także czasu wypowiedzi polityków (79,52%) do czasu, w którym głos zabierały polityczki (20,48%), nie spełniały kryteriów zasady gender mainstreaming, a także nie odzwierciedlały proporcji płci przewidzianej w tzw. ustawie kwotowej22 gwarantującej kobietom i mężczyznom 35% miejsc na listach wyborczych.
Język
angielski
Treść
The article presents the results of research aimed at determining whether Polish Television implements the policy of gender equality with regard to the number of both female and male politicians invited to journalistic programs and the duration of their speeches. The research has been carried out using the method of content analysis on a sample of 39 TVP journalistic programs with the participation of politicians. The analysis of the data showed that the ratio of the number of males (81.92%) participating in the programs to the number of females (18.08%) did not meet the criteria of the gender mainstreaming principles. In addition, the duration of male politicians’ speeches (79.52%) turned out to be much higher than the time allotted to female politicians (20.48%). The research also proved that the gender ratio stipulated in the so-called Quota Act that guarantees 35% of seats for males and females on the electoral lists, respectively, was not observed.
Inne
System-identifier
PX-5c8bac3ed5de07f53ab7e680