Ambiguïtés argumentatives du discours rapporté et dissociation opinion / vérité
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
FR
Czasopismo
L'Information Grammaticale (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0222-9838
EISSN
1783-1601
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
22-30
Numer tomu
156
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,8
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
gramatyka
mowa zależna
retoryka
dysocjacja opinia / prawda
niejednoznaczność
EN
grammar
reported speech
rhetoric
dissociation opinion / truth
ambiguity
Streszczenia
Język
PL
Treść
W "Traktacie o argumentacji" (1958) Perelman sugeruje rozpatrzenie łącznie technik argumentacyjnych oraz ich językowego wyrazu. Wiele uwag bowiem jawi się jako zwykłe powtórzeni tradycyjnych kategorii gramatycznych; ale Nowa Retoryka dokonuje także istotnej zmiany perspektyw: słowa są postrzegane jako sposób formułowania lub wskazywania danej techniki. W artykule niniejszym omówiono zdania, w tym zdania w mowie zależnej, których interpretacja jest niejednoznaczna. Dokonamy porównania logiczno-gramatycznej analizy Port-Royal oraz dysocjacji opinia / prawda Perelmana.
Język
EN
Treść
Perelman’s "Treatise on Argumentation" (1958) proposes to consider jointly argumentative techniques and their linguistic expression. Indeed, many remarks appear as a mere repetition of traditional categories of grammar; but the New Rhetoric also carries out an important reversal of perspectives: words are perceived as a means of formulating or identifying a particular technique. This paper discusses sentences including reported speech whose interpretation is ambiguous. We shall compare Port-Royal’s logico-grammatical analysis and Perelman’s dissociation opinion / truth.
Cechy publikacji
original-article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
67052
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych