Anomia prawna i bezkarność konsekwencją outsourcingu działań militarnych (case study)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Ekonomia XXI Wieku (11pkt w roku publikacji)
ISSN
2353-8929
EISSN
2449-9757
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1 (17)
Strony od-do
116-127
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
anomia
bezkarność
outsourcing
działania militarne
en
anomie
impunity
outsourcing
military operations
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W okresach dynamicznych przeobrażeń i zmian znajdują one w przestrzeni normatywno-aksjologicznej – rozsadzając ją – przełożenie na różnorodne procesy dezintegracji oraz niespójności. Autor, określając pole rozważań, po zdefiniowaniu podstawowych pojęć w nich użytych, zdiagnozował konsekwencje outsourcingu działań militarnych, takich jak anomia (w tym: anomia prawna) oraz bezkarność (tu rozumiana jako brak odpowiedzialności), a następnie dokonał jakościowego podsumowania rozważań. Autor korzystał (nierzadko konfrontując odmienne wersje anglo- i polskojęzyczne) z licznych źródeł po ich krytycznym przeglądzie. Celem rozważań jest zdiagnozowanie na wybranym przykładzie (case study) konsekwencji outsourcingu działań militarnych – takich jak anomia (także: anomia prawna) i bezkarność. W analizowanym case study można wskazać na nowe wymiary więzi outsourcingowych w przestrzeniach związanych z funkcjonowaniem władzy politycznej w kontekście konsekwencji outsourcingu szeroko rozumianych (sensu largo) działań militarnych: aksjologiczno-wiedzowe (podzielane systemy wartości i wiedza niejawna, tacit knowledge), kadrowo-biznesowe (wspólne korzyści nieformalnych grup interesów) i teleologiczno-wykonawcze.
Język
en
Treść
In the periods of dynamic transformations and changes, they are found in the normative-axiological space (splitting it), translating into various processes of disintegration and inconsistencies. Their particular passage was the inspiration for the creation of this article. The results in the paper come from the author’s own scientific research. The author, specifying the field of considerations, defines the notions of anomie (in this: legal anomie) and impunity (no responsibility), and diagnosed consequences of the outsourcing of military operations. The work is summarized with the qualitative analysis of the research findings. The author used (often confronting different English and Polish-language versions) numerous sources after their critical review. The purpose of the study was to diagnose the consequencesof outsourcing of military operations – such as anomia (also: legal anomaly) and impunity (case study). In the analyzed case study, the author pointed out new dimensions of outsourcing relationships in the areas connected with the functioning of political power in the context of the consequences of outsourcing broadly understood (sensu largo) as military activities: knowledge and axiological (shared systems of values and secret knowledge, tacit knowledge), business and human resources (joint advantages of informal interest groups), and executive and teleological.
Inne
System-identifier
WUTe21a7bcfb123442e8f296917ec5f8fd0
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych