Analiza ryzyka renty hipotecznej i odwróconego kredytu hipotecznego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Śląski Przegląd Statystyczny (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1644-6739
EISSN
2449-9765
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
15(21)
Strony od-do
169-182
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.65
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
hipoteka
odwrócona pożyczka hipoteczna
stopa procentowa
wycena nieruchomości
en
mortgage
reverse mortgage
interest rate
real estate valuation
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Streszczenia
Język
pl
Treść
Renta hipoteczna oraz odwrócony kredyt hipoteczny umożliwiają właścicielowi nieruchomości otrzymywanie comiesięcznego świadczenia w zamian za przekazanie nieruchomości firmie zainteresowanej jej nabyciem. Produkty te wzbudzają coraz większe zainteresowanie i stają się coraz bardziej popularne, szczególnie w obliczu starzenia się społeczeństwa polskiego i obserwowanego wzrostu przeciętnego dalszego trwania życia. Renta hipoteczna jest dostępna w Polsce od 2005 r., natomiast kredyt hipoteczny nie jest obecnie jeszcze oferowany przez żadną instytucję finansową w Polsce, choć jest produktem konkurencyjnym dla renty hipotecznej. W ogólnie dostępnych mediach podaje się jedynie informacje o ich zaletach. Nie wspomina się natomiast o wadach produktów ani o ryzyku, którym owe produkty są obarczone. Jedyną wadą, o której można przeczytać, jest to, że renta hipoteczna niesie za sobą ryzyko w przypadku bankructwa funduszu hipotecznego. Nie jest to jedyne ryzyko związane z nabyciem renty hipotecznej, jak również odwróconego kredytu hipotecznego. W obliczu zwiększającego się zainteresowania tymi produktami ryzyko jest bardzo ważnym problemem. Dlatego też w artykule podjęto się analizy ryzyka, połączonej z wywodem teoretycznym na temat ryzyka tych produktów oraz przykładami numerycznymi. Do obliczeń zastosowany jest aparat rent życiowych. Przyjęto stałą stopę procentowaną oraz funkcję czasu określoną modelem Svenssona. Do wyceny nieruchomości zastosowano tzw. metodę mieszaną, która obejmuje podejście porównawcze i metodę korygowania średniej ceny za m2 wycenianej nieruchomości.(abstrakt oryginalny)
Język
en
Treść
The reverse annuity contract and reverse mortgage allow a property owner to receive a monthly benefit in return for the transfer of the ownership onto the company. These products have become of greater interest and are more popular, in particular in the situation of the aging of the Polish society and growth of the future lifetime. The infor-mation is given only about their advantages. No mention is about disadvantages and risks related with these products. The merely drawback is that the reverse annuity contract carries a risk in the event of mortgage fund bankruptcy. This is not the only risk associat-ed with the reverse annuity contract, as well as the reverse mortgage. The increase of interest of these products causes that the analysis of risk is a very important issue. The aim of this article is an overview and analysis of the risk and disadvantages connected with one of both products. The risk analysis is combined with theoretical deduction about the risks of these products and the numerical examples. The life annuities are used for the calculation. A fixed interest rate and a function depending on time specified by Svensson model are applied. The determination of real value of the property is made on the basis of so-called mixed method, which includes a comparative approach and the method of cor-recting the average price per square meter.(original abstract
Inne
System-identifier
WUT131f3cb7744044c392c58f0a22f15703
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych