Instytucjonalne ograniczenia rozwoju dóbr informacyjnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia i Prace WNEiZ US (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2450-7733
EISSN
2300-4096
Wydawca
Uniwersytet Szczeciński
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
6-20
Numer tomu
54
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
dobra informacyjne
książki elektroniczne
instytucje
en
information good
e-book
institution
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejszy artykuł porusza kwestie rozwoju dóbr informacyjnych na przykładzie analizy historycznej książki. Celem artykułu jest próba uprawdopodobnienia hipotezy głoszącej, że panujące uwarunkowania instytucjonalne (w tym nieformalne) określają granicę spadku kosztów krańcowych produkcji dóbr informacyjnych. Materiałem badawczym w niniejszym artykule są studia nad rozwojem słowa pisanego oraz współczesne raporty dotyczące sytuacji na rynku książek elektronicznych. Zastosowana metoda badawcza ma charakter dedukcyjny i eklektyczny, który polega na elastycznym stosowaniu wnioskowania neoklasycznego i instytucjonalnego. W toku prowadzonych rozważań stwierdzono istotność czynników instytucjonalnych w kształtowaniu się preferencji konsumentów na rynkach książek. Za zasadne uznano więc rozszerzenie wnioskowania neoklasycznego o czynniki analizy instytucjonalnej
Język
en
Treść
The aim of the article is a try to substantiate the hypothesis that prevailing institutional conditions (including informal) determine the limit of marginal costs of production of information goods. The research material in this article are studies on the development of the written word and modern reports about situation on the e-books market. The researcher’s method has a deductive and eclectic character, which consists in a flexible application of neoclassical and institutional approaches. In the course of the conducted analyzes is found the significance of institutional factors in shaping consumer preferences at the book markets. That is way the extension of neoclassical approach is necessary
Inne
System-identifier
WUTbe01241b81604c5a8ace0b50644114b5
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych