Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania liniowego
PBN-AR
Instytucja
Filia w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
508
Strony od-do
19-28
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
porządkowanie liniowe
analiza porównawcza
program R
en
linear ordering
comparative analysis
R program
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Metody porządkowania liniowego są stosowane na gruncie ekonomii w badaniach rankingowych i klasyfikacyjnych dotyczących obiektów i zjawisk opisanych zmiennymi o różnych rozkładach i charakterystykach statystycznych. W literaturze przedmiotu z zakresu wielowymiarowej analizy porównawczej opracowano wiele procedur porządkowania liniowego. Różnią się one m.in. metodami wyznaczania wag zmiennych, metodami normalizacji zmiennych oraz metodami szacowania wartości zmiennych syntetycznych. W związku z tym pojawia się problem wyboru optymalnej procedury porządkowania liniowego do analizy danych statystycznych. Celem pracy jest prezentacja wyników badań dotyczących oceny jakości wybranych procedur porządkowania liniowego w odniesieniu do danych o rozkładzie normalnym i różnym od rozkładu normalnego. Do oceny jakości rankingów wykorzystane zostały wybrane mierniki jakości metod porządkowania liniowego.
Język
en
Treść
Linear ordering methods are used in economic studies to determine the order or classification of objects described using variables with different distributions and statistical characteristics. In the literature on the subject in the field of multidimensional comparative analysis, many linear ordering procedures have been developed. They differ, among others using the methods for determining variable weights, normalization methods, and methods for estimating the values of synthetic variables. Therefore, there is a problem of choosing the optimal procedure for the analysis of statistical data with specified statistical characteristics. The purpose of this article is to present the results of research concerning the quality evaluation of selected linear ordering procedures in relation to data about normal distribution and different from normal distribution. To assess the quality of rankings, selected measures of the quality of linear ordering methods were used.
Inne
System-identifier
WUT0b7352bcca104d18b177ccd4d2a03e97
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych