Badania modelowe struktur prętowych przekształcanych topologicznie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo (5pkt w roku publikacji)
ISSN
2299-1263
EISSN
2353-0987
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
12/II/2017
Strony od-do
209-215
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
bionika
bio
struktury
efektywność strukturalna
formy strukturalne
en
bionic
bio
structure
structural efficiency
structural forms
Streszczenia
Język
pl
Treść
W architekturze w myśl idei zrównoważonego rozwoju jest widoczne dążenie do projektowania obiektów, gdzie proces projektowy staje się coraz bardziej interdyscyplinarny i dynamiczny. Szczególnie interesujący nurt w architekturze będący wyrazem współczesnych poszukiwań to inspiracje bioniką. Możliwość modelowania architektury na naturalnych wzorcach for m występujących w przyrodzie stanowi szansę tworzenia nowych i oryginalnych rozwiązań przestrzenno - architektonicznych, również bardziej optymalnych pod względem techniczno - konstrukcyjnym. Stosowanie modeli matematycznych jako w pewnym uproszczeniu odwzorowywanie struktur spotykanych w przyrodzie staje się, stanowi istotnym elementem „łączącym” świat nauki i przyrody, która ma coraz większy wpływ na architekturę, jako dyscyplinę obejmującą technikę i sztukę, w której piękno upatruje się w przyrodzie. Dlatego też, projektowanie wykorzystujące modele matematyczne opisujące wzorce z natury stanowią jeden z ciekawszych trendów nowoczesnej architektury. Inspiracje procesami biologicznymi oraz systemami funkcjonalnymi wpływają na poszukiwania w zakresie kształtowania dynamicznych elewacji, ale także efektywnych struktur konstrukcyjnych. Rozwiązania tego typu powinny być analizowane już na etapie koncepcji, przy badaniu występujących uwarunkowań środowiskowych. Prowadzone symulacje oraz analizy modelowe to większe możliwości w projektowaniu obiektów, pod wieloma względami bardziej efektywnych i racjonalnych. Przedmiot opracowania to prezentacja wyników z przeprowadzonych analiz numerycznych dotyczących form przestrzennych, na drodze ich topologicznych przekształceń. W analizach rozpatrywano budowane na układach siatek promienistych wybrane formy bioniczne oraz dla porównania, klasyczne obrotowe bryły geometryczne.
Język
en
Treść
In the architecture is seen striving to design objects, under the idea of sustainable development, where the design process becomes more interdisciplinary and dynamic. Particularly interesting undercurrent in contemporary architecture, which is an expression of modern design trends is the bionic inspiration. The possibility of modeling architec ture designs of natural forms found in nature, it's a chance to create original solutions of structure as more optimal. The use of mathematical models as a way of mapping in a simplified way, structures found in nature, is an important element that connect s the world of science and nature, which has a growing influence on architecture as a discipline combining technique and art, where the beauty of sees in nature. Therefore, design using mathematical models that describe the patterns of nature, becoming one of the most interesting currents of modern architecture. Inspirations biological processes and functional systems affect search in terms of shaping a dynamic facade, but also efficient structures. A solution of this type should be analyzed already in the concept stage, at the preliminary examination, the present environmental. Run simulations and model analysis enable to design objects in many ways more efficient and rational. The subject of the research paper is to present the results of the numerical analysis about spatial forms, by their topological transformations. The studies examined the selected forms of bionic and for comparison, classic rotary solid geometric, built on the optimized layouts of radial grids.
Inne
System-identifier
WUT2fb1fbcc3139401da88c41471fa8bf45