Analizy modelowe wybranych geometrycznych i bionicznych struktur prętowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Problemy współczesnej architektury i budownictwa. Materiały VIII Konferencji Naukowo - Technicznej ARCHBUD 2017
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-945484-2-1
Wydawca
Wyższa Szkoła Ekologii I Zarządzania w Warszawie
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analizy modelowe wybranych geometrycznych i bionicznych struktur prętowych
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
177-180
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ARCHBUD 2017
Nazwa konferencji
VIII Konferencja Naukowo - Techniczna ARCHBUD 2017 "Problemy współczesnej architektury i budownictwa"
Początek konferencji
2017-09-12
Koniec konferencji
2017-09-15
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W architekturze jest widoczne w myśl idei zrównoważonego rozwoju dążenie do projektowania obiektów, stąd proces projektowy staje się bardziej interdyscyplinarny i dynamiczny. Szczególnie interesujący nurt w nowoczesnej architekturze, będącej wyrazem współczesnych poszukiwań to inspiracje bioniką. Możliwość modelowania architektury na naturalnych wzorcach form występujących w przyrodzie, to szansa tworzenia nowych i oryginalnych rozwiązań przestrzenno-architektonicznych, również bardziej optymalnych pod względem techniczno-konstrukcyjnym. Stosowanie modeli matematycznych jako odwzorowania w pewnym uproszczeniu struktur spotykanych w przyrodzie, stanowi istotny element „łączący” świat nauki oraz natury, który ma coraz większy wpływ na architekturę, jako dyscyplinę obejmującą technikę i sztukę, gdzie piękno upatruje się w przyrodzie. Dlatego też, projektowanie wykorzystujące modele matematyczne opisujące twory natury, staje się jednym z ciekawszych trendów nowoczesnej architektury. Inspiracje procesami biologicznymi i systemami funkcjonalnymi wpływają na poszukiwania w zakresie kształtowania dynamicznych elewacji, ale także efektywnych struktur konstrukcyjnych. Rozwiązania tego typu powinny być analizowane już na etapie koncepcji, przy wstępnym badaniu występujących uwarunkowań środowiskowych. Prowadzone symulacje oraz analizy modelowe to większe możliwości projektowanie obiektów, pod wieloma względami bardziej efektywnych i racjonalnych. Przedmiotem referatu jest prezentacja wyników z przeprowadzonych analiz numerycznych dotyczących form przestrzennych, na drodze ich topologicznych przekształceń. W badaniach rozpatrywano budowane na optymalizowanych układach siatek promienistych wybrane formy bioniczne i dla porównania, klasyczne obrotowe bryły geometryczne.
Język
en
Treść
In the architecture is seen striving to design objects, under the idea of sustainable development, where the design process becomes more interdisciplinary and dynamic. Particularly interesting undercurrent in contemporary architecture, which is an expression of modern design trends is the bionic inspiration. The possibility of modeling architecture designs of natural forms found in nature, it’s a chance to create original solutions of structure as more optimal. The use of mathematical models as a way of mapping in a simplified way, structures found in nature, is an important element that connects the world of science and nature, which has a growing influence on architecture as a discipline combining technique and art, where the beauty of sees in nature. Therefore, design using mathematical models that describe the patterns of nature, becoming one of the most interesting currents of modern architecture. Inspirations biological processes and functional systems affect search in terms of shaping a dynamic facade, but also efficient structures. A solution of this type should be analyzed already in the concept stage, at the preliminary examination, the present environmental. Run simulations and model analysis enable to design objects in many ways more efficient and rational. The subject of the research paper is to present the results of the numerical analysis about spatial forms, by their topological transformations. The studies examined the selected forms of bionic and for comparison, classic rotary solid geometric, built on the optimized layouts of radial grids.
Inne
System-identifier
WUTe2deed85077844d3ac2daf35d629cb26