Badania modelowe oddziaływania wiatru na konstrukcję budynku wysokiego o nieregularnej formie na przykładzie projektowanego wieżowca w Warszawie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Problemy współczesnej architektury i budownictwa. Materiały VIII Konferencji Naukowo - Technicznej ARCHBUD 2017
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-945484-2-1
Wydawca
Wyższa Szkoła Ekologii I Zarządzania w Warszawie
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badania modelowe oddziaływania wiatru na konstrukcję budynku wysokiego o nieregularnej formie na przykładzie projektowanego wieżowca w Warszawie
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
177-188
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ARCHBUD 2017
Nazwa konferencji
VIII Konferencja Naukowo - Techniczna ARCHBUD 2017 "Problemy współczesnej architektury i budownictwa"
Początek konferencji
2017-09-12
Koniec konferencji
2017-09-15
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W referacie nawiązano do przeprowadzonych analiz oddziaływania wiatru na wieżowiec o nieregularnym rzucie i wysokości nie przekraczającej 200 m. Celem badawczym było porównanie przyjmowanych normowych wartości obciążeń wiatrem, w stosunku do wartości uzyskanych w badaniach modelowych. Porównanie przeprowadzono w zakresie ciśnień szczytowych wiatru działających na fasady oraz sił wypadkowych działających na konstrukcję budynku. Zasadnicze różnice wynikały z braku uwzględnienia wpływu sąsiedniej zabudowy w obliczeniach wg PN-EN. Wypadkowe siły powstałe po scałkowaniu pomierzonych doświadczalnie ciśnień były znacznie mniejsze niż siły za łożone zgodnie z PN EN. Można stwierdzić, że wyniki uzyskane z badań doświadczalnych, jako opracowania bardziej miarodajne, mogą stanowić podstawę do przyjmowania mniejszych wartości obciążeń wiatrem.
Język
en
Treść
In the paper there is reference to the analysis of wind influence on the skyscraper of an irregular plan and the height not exceeding 200 metres. The aim of the research was the comparison of wind load values based on eurocodes in relation to the results of experimental research carried out in an aerodynamic tunnel. The comparison concerned wind spike pressure influencing the facades of the building and resultant forces acting on its structure. The major differences of force values calculated in accordance with euro codes and these obtained from experimental research resulted from not taking into account the influence of neighbouring buildings in calculations based on PN-EN. The resultant forces arising from the integration of experimentally measured pressure were significantly smaller than those calculated in accordance with PN-EN. To conclude, one might state that the results obtained from experimental research – as more reliable ones - could be the basis for assuming smaller wind loads.
Inne
System-identifier
WUT07bbf8f0a6c94ab39f62266d070999a2