Badanie wpływu rodzaju i zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych na właściwości niskotemperaturowe oleju napędowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Problemy techniki
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-946540-1-6
Wydawca
Politechnika Warszawska
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badanie wpływu rodzaju i zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych na właściwości niskotemperaturowe oleju napędowego
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
264-272
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
temperatura mętnienia
temperatura zablokowania zimnego filtru
mineralny olej napędowy
estry metylowe kwasów tłuszczowych
dodatki uszlachetniające
en
cloud point
cold filter plugging point
mineral diesel fuel
fatty acid methyl esters
additives
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości niskotemperaturowych mineralnego ON (jednego rodzaju bazowego oleju napędowego i dwóch rodzajów oleju napędowego uszlachetnionego dodatkami), FAME (czterech rodzajów estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymanych z oleju rzepakowego) oraz mieszanin mineralnego ON i FAME zawierających 1 – 7% (V/V) FAME. Oznaczanie temperatury mętnienia i temperatury zablokowania zimnego filtru przeprowadzono według odpowiednio PN-ISO 3015:1997 i PN-EN 116:2015-09. Stwierdzono, że w przypadku mieszanin niektórych rodzajów mineralnego ON uszlachetnionego dodatkami polepszającymi właściwości niskotemperaturowe i niektórych rodzajów FAME uszlachetnionych dodatkami polepszającymi właściwości niskotemperaturowe mieszaniny mają lepsze właściwości niskotemperaturowe niż ich poszczególne składniki, co jest skutkiem synergicznego odziaływania dodatku polepszającego właściwości niskotemperaturowe mineralnego ON i dodatku polepszającego właściwości niskotemperaturowe FAME.
Język
en
Treść
In the work the results of the research on the low-temperature properties of mineral DF (one type of neat diesel fuel and two types of additized diesel fuel), FAME (four types of fatty acids methyl esters obtained from rapeseed oil), mixtures of mineral DF and FAME containing 1 – 7% (V/V) of FAME have been presented. The determination of the cloud point and the cold filter plugging point was performed according to PN-ISO 3015:1997 and PN-EN 116:2015-09 adequately. It has been found that in the case of the mixtures of some types of mineral DF additized with additives improving low-temperature properties and some types of FAME additized with additives improving low-temperature properties, the mixtures have better low-temperature properties than their individual components as the result of the synergistic interaction of the additive improving low-temperature properties of mineral DF and the additive improving low-temperature properties of FAME.
Inne
System-identifier
WUT96d24a29ddea41b5b48789de02df6fd3