Badanie czynników wpływających na stabilność oksydacyjną estrów metylowych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu metody PetroOXY
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Problemy techniki
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-946540-1-6
Wydawca
Politechnika Warszawska
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badanie czynników wpływających na stabilność oksydacyjną estrów metylowych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu metody PetroOXY
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
254-263
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
stabilność oksydacyjna
estry metylowe kwasów tłuszczowych
metoda PetroOXY
en
oxidation stability
fatty acid methyl esters
PetroOXY method
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań stabilności oksydacyjnej FAME (estrów metylowych kwasów tłuszczowych) kondycjonowanych w ustalonych warunkach (przy uwzględnieniu wpływu takich czynników, jak: czas kondycjonowania, temperatura kondycjonowania, barwa szkła butelek stosowanych do kondycjonowania FAME, światło słoneczne, powietrze i woda). Oznaczanie stabilności oksydacyjnej przeprowadzono poprzez pomiar okresu indukcyjnego metodą PetroOXY według PN-EN 16091:2011. Stwierdzono, że zależności okresu indukcyjnego od czasu kondycjonowania są zróżnicowane w różnych warunkach kondycjonowania. Czas kondycjonowania nie wpływa na okres indukcyjny lub powoduje zmniejszenie okresu indukcyjnego. Spośród badanych czynników światło słoneczne jest głównym czynnikiem determinującym stabilność oksydacyjną.
Język
en
Treść
In the work the results of the research on the oxidation stability of FAME (fatty acids methyl esters) conditioned at the definite conditions (taking into account such factors as: the conditioning time, the conditioning temperature, the glass colour of bottles used for FAME conditioning, the sunlight, the air and the water) have been presented. The determination of the oxidation stability was carried out by measuring the induction period by the PetroOXY method according to PN-EN 16091:2011. It has been found that the dependence of the induction period on the conditioning time is varied under different conditioning conditions. The conditioning time does not affect the induction period or reduces the induction period. The sunlight is the major factor affecting the oxidation stability among the tested factors.
Inne
System-identifier
WUT9624487de88e404d9a3e01988e6d5371