Wpływ warunków na wydajność transestryfikacji w układzie jednofazowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
IX. Kongres Technologii Chemicznej 3 - 7 września 2018 roku. Księga abstraktów
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-7348-753-6
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wpływ warunków na wydajność transestryfikacji w układzie jednofazowym
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
118-118
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
FAME
transestryfikacja
biopaliwa
en
FAME
transesteryfication
biofuels
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
TECHEM 2018
Nazwa konferencji
IX. Kongres Technologii Chemicznej
Początek konferencji
2018-09-03
Koniec konferencji
2018-09-07
Lokalizacja konferencji
Gdańsk
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Duży rozwój przemysłu oraz gospodarstw rolnych, w których najczęściej stosowanym rodzajem jednostki napędowej jest silnik o zapłonie samoczynnym, przyczynia się do poszukiwania alternatywy dla paliw konwencjonalnych. Niniejsza praca dotyczy transestryfikacji oleju rzepakowego w układzie jednofazowym do estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME – Fatty Acid Methyl Ester). W pracy przedstawiono wpływ ilości rozpuszczalnika oraz temperatury na wydajność prowadzonego procesu oraz właściwości pozyskanego biopaliwa. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu ilości rozpuszczalnika oraz temperatury na wydajność reakcji transestryfikacji oleju rzepakowego w układzie jednofazowym pod kątem oceny możliwości zwiększenia konwersji surowca do estrów oraz minimalizacji kosztów związanych z ich oczyszczaniem. Obecnie reakcja transestryfikacji prowadzona w przemyśle przebiega w układzie dwóch niemieszających się cieczy (metanol i olej roślinny). Z tego względu występuje bardzo duża bariera przeniesienia masy pomiędzy tymi dwoma fazami. Zastosowanie współrozpuszczalnika pozwala na przeprowadzanie reakcji w jednej fazie, co znacząco przyspiesza reakcję poprzez zlikwidowanie determinującej reakcję. Zastosowanie rozpuszczalników o różnej polarności wpływa na konieczność zastosowania jego odpowiedniej ilości w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności procesu transestryfikacji. Na podstawie analizy otrzymanych wyników z przeprowadzonych badań stwierdzono, że do prawidłowego prowadzenia procesu niekonieczna jest ilość rozpuszczalnika niezbędna do wytworzenia jednofazowego układu. W układzie tym wystarczy ograniczona mieszalność składników mieszaniny. Reakcja przebiega w układzie, w którym wytworzona jest jedna faza (układ trójskładnikowy, w którym znajduje się rozpuszczalnik oraz określone ilości metanolu i oleju roślinnego). Wraz z przereagowaniem kolejne ilości substratów mieszają się z rozpuszczalnikiem, aż do momentu ich całkowitego przereagowania. W przypadku różnej temperatury nie zaobserwowano wyraźnego wpływu tego parametru na wydajność transestryfikacji w układzie jednofazowym.
Inne
System-identifier
WUT694619b470f54835b7f3daf6c279ba20