Analiza możliwości zwiększenia dostępności usług sieciowych WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji i Kartografii (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1731-5522
EISSN
2449-8963
Wydawca
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4 (79)
Strony od-do
365-374
Numer tomu
XV
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
usługi sieciowe
WMS
infrastruktura danych przestrzennych
ewidencja gruntów i budynków
en
network services
WMS
spatial data infrastructure
Land and Building Cadastre in Poland
Streszczenia
Język
pl
Treść
Działki ewidencyjne to podstawowe dane referencyjne dla prezentacji różnych obiektów zgromadzonych w bazach danych przestrzennych. Łatwa dostępność danych dotyczących działek ewidencyjnych (głównie geometrycznych) jest najważniejszą sprawą dla większości osób i instytucji korzystających z infrastruktury informacji przestrzennej. Jak wynika z analizy w (Izdebski, 2017) obecnie tylko około 30% powiatów udostępnia usługi WMS, które są włączone do zbiorczej (kaskadowej) usługi EwidencjaKIIP prowadzonej przez GUGiK. Tak mała liczba powiatów w usłudze EwidencjaKIIP stała się podstawą do przeprowadzenia badań sprawdzających czy istnieją możliwości zwiększenia liczby usług powiatowych, możliwych do włączenia do usługi zbiorczej. Ponieważ na usługę EwidencjaKIIP autor nie miał wpływu, więc stworzono własną usługę zbiorczą Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) złożoną ze wszystkich dostępnych powiatowych usług WMS, które spełniły warunki techniczne włączenia. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że usługa własna, w stosunku do aktualnej usługi GUGiK, została powiększona o 85 nowych usług, co stanowi przyrost o prawie 70% w stosunku do stanu istniejącego. Dodatkowo okazało się, że nowa usługa jest zdecydowanie szybsza od usługi GUGiK.
Język
en
Treść
Cadastral parcels are the basic reference data for presentation of various objects stored in spatial databases. The easy accessibility of cadastral parcels data (mainly geometric) is the most important issue for most people and institutions using the Spatial Information Infrastructure. As it is evident from the analysis (Izdebski, 2017), only about 30% of districts provide WMS services, which have been included into the aggregated (cascaded) EwidencjaKIIP service maintained by GUGiK. Such a small number of districts in the EwidencjaKIIP service has become the basis for examining the opportunities to increase the number of district services that can be included into the aggregated service. Since the EwidencjaKIIP could not have been affected by the author, the National Integration of the Land Register (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów – KIEG) was created, consisting of all available WMS district services that meet technical conditions for inclusion. As a result of tests it was found that, comparing to the existing GUGiK service, the number of included district services was increased by 85, what means the increase by almost 70%. Additionally, it turned out that the new service is significantly faster than the old one.
Inne
System-identifier
WUTbb2ba52687c74aa1afe2b36537e9eb96
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych