CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF LIMESTONE POWDER AS A POTENTIAL MICROFILLER OF POLYMER COMPOSITES
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Archives of Civil Engineering (15pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-2945
EISSN
Wydawca
Polska Akademia Nauk - Instytut Podstawowych Problemow Techniki
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
67-78
Numer tomu
63
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
polimery. materiały polimerowe
kompozyty polimerowe
mikrowypełniacz
odpadowy pył wapienny
en
limestone powder waste
polymer composites
microfiller
grain size analysis
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wstępnym etapem produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) jest suszenie i odpylanie kruszywa grubego. Najczęściej stosowanymi typami kruszyw w produkcji MMA są wapienie i bazalty. W czasie procesu ich wstępnego przygotowania w suszarkach gromadzą się duże ilości odpadu w postaci pyłu mineralnego. Uziarnienie pyłów pochodzących z filtrów suszarek zależy nie tylko od wkładu surowcowego, ale również od pory roku w której pyły zostały zgormadzone. Pyły pochodzące z odpylania kruszyw o podobnym składzie mineralnym wykazują podobne uziarnienie. Znaczące różnice mogą zostać zaobserwowane, gdy porównane zostaną pyły pochodzące z odmiennych wkładów surowcowych. Dalsze analizy były przeprowadzone dla pyłu wapiennego zgromadzonego w maju. Można zauważyć, że pomimo iż charakter uziarnienia pyłu wapiennego jest odmienny od najczęściej stosowanej mikrokrzemionki to wartość najczęstsza jest zbliżona. Uziarnienie odpadowego pyłu wapiennego jest zbliżone do uziarnienia mikrokrzemionki, jednakże odznacza się zwiększoną zawartością grubszych ziaren (średnica 50-100�m). Warto jednak zauważyć iż prawie w całości odpad spełnia wymagania stawiane mikrowypełniaczom (98% ziaren ma średnicę poniżej120�m).
Język
en
Treść
The preliminary stage of asphalt mixture production involves the drying and dedusting of coarse aggregates. The most common types of coarse aggregates used are limestone and basalt. In the process of drying and dedusting the dryer filter accumulates large quantities of waste in the form of mineral powder. This paper introduces an investigation into limestone powder waste as a potential microfiller of polymer composites. Physical characteristics such as the granulation the of powder collected from the filter - in terms of the season of its collection and the type of input materials used - were analysed. A scanning electron microscope (SEM) was used for the investigation described within this paper. The obtained results were compared against those of other materials which can be used as polymer composites microfillers
Inne
System-identifier
WUT098ea396c82c4b2d9b8385f57752c58c
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych